top of page

 

 


SOPOT
Chłopiec z rybami 
(Mały rybak z siecią)

Rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała

SRB_logo_napis_z_boku.jpg

Rzeźba została zainstalowana w roku 2010. Początkowo ustawiona była nad ulicą Bohaterów Monte Cassino, a ostatecznie została przeniesiona nad uliczkę Bema, na przeciwko Krzywego Domku. W założeniu miał to być nieco szerszy projekt łączący rzeźbę chłopca z rybą z rzeźbiarskim wyobrażeniem mewy - dwóch składowych herbu Sopotu. Kompozycja taka miała prowokować powstanie i ubarwienie legendy o heraldycznym symbolu miasta.

W 2022 roku rzeźba wzięła udział w projekcie "Łączenie czworaczków flisaka" na Pomorzu.

Sopot_Rybak_01.jpeg

„Do pokazania moich rzeźb w Sopocie skłoniła mnie właścicielka Galerii Mado, współorganizator projektu „Monciak, ulica artystów”. Wystawę organizowaliśmy niemal z marszu, z rzeźb, jakie miałem wtedy „luźno” dostępne. Z relacji medialnych, ale i bezpośrednich spotkań z mieszkańcami i gośćmi miasta, można stwierdzić, że nieźle została przyjęta, a echa jej bytności docierają do mnie do dzisiaj. Na fali takiego odbioru przyszła chęć włodarzy o pozostawieniu jednej z rzeźb na stałe. Padło na „Małego rybaka z siecią”, gdyż oprócz innych walorów, dawał szansę na zbudowanie nieco szerszego projektu, tworzącego legendę o herbie miasta i będącego równocześnie jej ilustracją. Może uda się go jeszcze zrealizować? Na razie będzie otwierającym północny kraniec tworzonego obecnie turystycznego Szlaku Rzeźb Balansujących w Polsce.” - Jerzy Kędziora w wywiadzie dla Szymona Kamińskiego, „Prestiż. Magazyn trójmiejski”, nr 10/2021 
(źródło: https://prestiztrojmiasto.pl/sites/default/files/media/prestiz_magazyn_trojmiejski_130_0.pdf)

English

The Balancing Sculptures' Trail
SOPOT
Little Rafter (Little Rafter With An Oar)

Balancing sculpture by Jerzy Kędziora - permanent exhibition

The sculpture was installed in 2010. Initially, it was placed above Bohaterów Monte Cassino Street, and finally it was moved to Bema Street, opposite the Crooked House. It was supposed to be a slightly broader project combining a sculpture of a boy with a fish and a sculptural image of a seagull - two components of the city emblem of Sopot. Such a composition was to provoke the emergence and coloration of the legend about the heraldic symbol of the city.

In 2022, the sculpture took part in the project "Connecting Rafters' Quadruplets" in Pomerania.

Sopot_Rybak_01.jpeg

“I was persuaded to show my sculptures in Sopot by the owner of Galeria Mado, co-organizer of the project 'Monciak, street of artists'. We organized the exhibition almost on the go, from the sculptures that I had "loosely" available at that time. From media reports, as well as direct meetings with residents and guests of the city, it can be said that it was well received, and the echoes of its presence reach me to this day. On the wave of such reception came the desire of the authorities to leave one of the sculptures for good. It fell on "Little Fisher With A Net", because, apart from other advantages, it gave a chance to build a slightly wider project, creating a legend about the city's emblem and being its illustration at the same time. Can it still be implemented? For now, it will open the northern end of the currently created tourist The Balancing Sculptures' Trail in Poland.” - Jerzy Kędziora in an interview for Szymon Kamiński, "Prestiż. Magazyn trójmiejski”, No. 10/2021

(source: https://prestiztrojmiasto.pl/sites/default/files/media/prestiz_magazyn_trojmiejski_130_0.pdf)

bottom of page