top of page

fundacja / the foundation

Kontakt / Contact

Fundacja Art&Balance

ul. Księżówka 42

32-031 GAJ
POLAND

 

NIP: 944 224 99 13

KRS: 0000592721

 

Biuro / Office

+48 504 22 99 61

fundacja@artbalance.pl

 

Monika Kędziora-Frej

Prezes Fundacji / Chairman of the Board

+48 501 318 500

Joanna Rapicka

Dyrektor ds. Międzynarodowych / Foreign Relations Director

+48 504 22 99 61

joanna.rapicka@artbalance.pl

Misja Fundacji

Statutowe cele fundacji to:

 1. kultywowanie i promocja dziedzictwa narodowego w kraju i na świecie;

 2. propagowanie, inicjowanie i poszerzanie wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej, w tym rzeźbie polskiej;

 3. wspomaganie, promowanie, utrwalanie i zabezpieczanie twórczości Jerzego Jotki Kędziory i jego rodziny;

 4. przywracanie znaczenia i obecności sztuki - ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby - dla przestrzeni społecznej i publicznej z zachowaniem jej kulturowej ciągłości;

 5. propagowanie i wspieranie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w obszarze sztuki i kultury współczesnej;

 6. pielęgnowanie świadomości obywatelskiej w obrębie zagadnień związanych ze współczesną kulturą i sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskiego rzeźbiarstwa artystycznego.

The Foundation's goals:

 1. to cultivate and promote national heritage within the country and abroad; 

 2. to popularize, initiate, and broaden the knowledge concerning contemporary art and culture, including Polish sculpturing; 

 3. to support, promote, solidify, and preserve the works of Jerzy Jotka Kędziora and his family; 

 4. to reclaim the significance and presence of art – especially sculpturing - within the social and public space, maintaining its cultural continuity; 

 5. to popularize and support the exchange of information and experiences between people and institutions acting within the field of contemporary art and culture; 

 6. to take care of the awareness of citizens in terms of issues concerning contemporary culture and art, especially taking into consideration the works of Polish artistic sculpturing.

Zarząd Fundacji

Monika Kędziora-Frej – Prezes / Chairman of the Board

Bartłomiej Kędziora – Wiceprezes / Vice President of the Board

Mikołaj Nicer – Członek Zarządu / Member of the Board

.

Statut Fundacji

"fikcje sztuki tworzą prawdy życiowe"

 

ROZDZIAŁ I

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą: Art & Balance, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez: Jerzego Kędziorę, Monikę Kędziorę-Frej i Bartłomieja Kędziorę zwanymi dalej „Fundatorami”, Aktem Notarialnym Rep. A Nr 4890/2015 sporządzonym przez Notariusza Iwonę Cyz-Hejmo w Kancelarii Notarialnej w Krakowie, przy ul. Grunwaldzkiej 13, w dniu 17 lipca 2015 roku i działa na podstawie i zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. (tekst jednolity Dz. U. z 1991 roku, nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miejscowość Gaj.

 

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieokreślony

 

§ 5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej samodzielnie oraz we współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i innych krajów.

 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy i statutu w wybranych językach obcych.

 

§ 6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

 

§ 7

 1. Fundacja używa pieczęci z napisem: Fundacja Art & Balance.

 2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§ 9

Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć pracownie oraz stałe i czasowe placówki terenowe i specjalizowane, a także przystępować do spółek i fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 10

Celem Fundacji jest:

 1. kultywowanie i promocja dziedzictwa narodowego w kraju i na świecie;

 2. propagowanie, inicjowanie i poszerzanie wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej, w tym rzeźbie polskiej;

 3. wspomaganie, promowanie, utrwalanie i zabezpieczanie twórczości Jerzego Jotki Kędziory i jego rodziny;

 4. przywracanie znaczenia i obecności sztuki - ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby - dla przestrzeni społecznej i publicznej z zachowaniem jej kulturowej ciągłości;

 5. propagowanie i wspieranie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami działającymi w obszarze sztuki i kultury współczesnej;

 6. pielęgnowanie świadomości obywatelskiej w obrębie zagadnień związanych ze współczesną kulturą i sztuką, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku polskiego rzeźbiarstwa artystycznego.


§ 11

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
  1) organizację lub dofinansowywanie wystaw artystycznych (w tym plenerowych), prelekcji, wernisaży, galerii sztuki, okolicznościowych ekspozycji muzealnych i innych przedsięwzięć popularyzujących kulturę i sztukę współczesną w przestrzeni publicznej;
  2) organizowanie i finansowanie projektów kulturalnych i artystycznych;
  3) pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Fundacji;
  4) ochrona i zabezpieczanie praw autorskich i praw pokrewnych przynależnych twórcom i ich spadkobiercom
  5) organizowanie zbiórek pieniężnych, z których dochód będzie przeznaczony na realizację celów statutowych Fundacji;
  6) przejmowanie na własność, w dzierżawę lub poprzez inną dopuszczalną formę prawną obiektów służących działalności artystycznej, ich remont i adaptacja;
  7) gromadzenie dokumentacji dotyczącej kultury i sztuki współczesnej;
  8) archiwizację i dygitalizację zbiorów z dziedziny kultury i sztuki współczesnej;
  9) utrwalanie modeli rzeźb w trwałych materiałach;
  10) inicjowanie i prowadzenie programów badawczych, informacyjnych i wydawniczych służących zdobywaniu i upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce współczesnej;
  11) działania edukacyjne i wychowawcze w dziedzinie kultury;
  12) inicjowanie i wspieranie wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym, ponadlokalnym i międzynarodowym;
  13) organizowanie oraz finansowanie konkursów, koncertów, wystaw, targów, pikników naukowych, spotkań z ludźmi nauki, kultury i sztuki, wyjazdów do ośrodków będących centrami edukacji, kultury, nauki i sztuki;
  14) ustanawianie i przyznawanie stypendiów pieniężnych oraz nagród dla artystów i szczególnie uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży;
  15) udzielanie pomocy materialnej dla artystów;
  16) prowadzenie działań wspomagających społeczności lokalne i instytucje działające na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności w zakresie edukacji, nauki, kultury i informacji;
  17) współdziałanie z organami administracji samorządowej oraz państwowej;
  18) promocję polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa kultury w Polsce i za granicą;
  19) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami, w tym stowarzyszeniami twórczymi, galeriami, muzeami i uczelniami artystycznymi, mającymi na celu popieranie kultury i sztuki współczesnej.

 2. Dla osiągnięcia swoich celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK FUNDACJI

 

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji, a w szczególności:
  a) spadki, zapisy, darowizny i innego rodzaju przysporzenia majątkowe wniesione przez osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje nie posiadające osobowości prawnej, obywateli państw obcych lub ośrodki zagraniczne;
  b) nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację;
  c) dywidendy i zyski z akcji i udziałów;
  d) dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych, granty;
  e) odsetki od lokat kapitałowych pozyskane przez Fundację z lokat w bankach, funduszach inwestycyjnych i papierów wartościowych;
  f) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
  g) przychody z odpłatnej działalności statutowej;
  h) przychody ze sponsoringu;
  i) dochody z działalności gospodarczej.

 2. Wkład gotówkowy Fundatorów wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), po 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) od każdego z Fundatorów. Fundatorzy na realizację celów statutowych Fundacji przeznaczają kwotę 2000 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych), zaś na działalność gospodarczą Fundacji kwotę 1000 zł (słownie: jednego tysiąca złotych).

 

§ 13

 1. Dysponowanie środkami pochodzącymi ze źródeł wymienionych w § 12 ust. 1 pkt. a) powinno uwzględniać życzenia ofiarodawców co do przeznaczenia przekazanych Fundacji sum pieniężnych lub środków rzeczowych.

 2. W przypadku niemożności wykorzystania z obiektywnych lub losowych przyczyn środków wskazanych na określonego twórcę lub cel, kwota ta przekazana jest na rzecz Fundacji i o jej przeznaczeniu decyduje Zarząd.

 

§ 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku wprost wyłącznie w sytuacji, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. W innym przypadku Zarząd może złożyć jedynie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lub spadek odrzucić.

 

§ 15

 1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe w oparciu o zasady ustalone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. W księgach rachunkowych działalność statutowa Fundacji jest wyodrębniona od działalności gospodarczej.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY FUNDACJI

 

§ 16

 1. Organami Fundacji są:
  1) Zarząd Fundacji,
  2) Rada Artystyczna Fundacji.

 2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że ustawa lub niniejszy statut stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

 3. Członkom organów Fundacji przysługuje prawo zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnioną funkcją, w tym kosztów noclegów, podróży oraz diet.

 4. Do czasu powołania Rady Artystycznej Fundacji jedynym organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

 

§ 17

Fundacja może wykonywać swoje zadania przy pomocy Biura Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

 

§ 18

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym z Prezesa Zarządu Fundacji.

 2. Powołanie Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji następuje na czas nieoznaczony.

 3. Pierwszy Zarząd Fundacji, w tym Prezesa powołują Fundatorzy.

 4. Fundatorzy mogą odwołać poszczególnych członków Zarządu Fundacji w przypadku, gdy nie realizują oni w sposób dostateczny celów Fundacji lub w inny sposób ich działalność przynosi szkody Fundacji.

 5. Jeżeli wskutek ustąpienia, śmierci lub odwołania zgodnie z ust. 4 członków Zarządu lub z innych przyczyn jego skład obniży się poniżej dolnej granicy określonej w ust. 1, Fundatorzy niezwłocznie uzupełniają skład Zarządu Fundacji do wysokości określonej przez Statut. W przypadku śmierci wszystkich Fundatorów skład Zarządu Fundacji zostanie uzupełniony w drodze jednogłośnej uchwały pozostałych członków Zarządu Fundacji, po zasięgnięciu opinii Rady Artystycznej Fundacji.

 

§ 19

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.

 

§ 20

Zarząd Fundacji zobowiązany jest wykonywać swoje zadania z należytą starannością przy ścisłym przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu.

 

§ 21

 1. Pracami Zarządu Fundacji kieruje jego Prezes.

 2. Prezes z grona Zarządu Fundacji może wyznaczyć Wiceprezesów.

 

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się co najmniej raz na kwartał, w terminie wyznaczonym przez Prezesa Zarządu Fundacji, z tym że termin pierwszego posiedzenia Fundacji Zarządu wyznacza Fundator.

 2. Prezes Zarządu Fundacji może zwołać dodatkowe posiedzenia Zarządu.

 3. O terminie dodatkowego posiedzenia Zarządu Fundacji Prezes Zarządu Fundacji zawiadamia jego członków co najmniej jeden dzień przed planowanym posiedzeniem.

 

§ 23

Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w przypadku równości głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu Fundacji.

 

§ 24

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes i Wiceprezes Zarządu Fundacji jednoosobowo.

 2. Zarząd Fundacji może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do załatwiania konkretnych spraw.

 

§ 25

 1. Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora do bieżącego kierowania pracami Fundacji.

 2. Zarząd Fundacji może zatrudniać pracowników administracyjnych i finansowych w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.

 3. Zarząd Fundacji może zatrudniać także innych pracowników dla realizowania celów statutowych Fundacji.

 

§ 26

Zarząd Fundacji może powoływać zespoły doradcze.

 

§ 27

Do zakresu działania Zarządu Fundacji należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

 2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;

 3. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;

 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

 5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;

 6. zaciąganie zobowiązań, zawieranie umów;

 7. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i ponoszenie odpowiedzialności za realizację jej celów statutowych.

 8. wyznaczanie głównych kierunków działalności Fundacji w ramach uchwalonych przez Radę Artystyczną Fundacji propozycji działania;

 9. powołanie i nadzorowanie działalności Biura Fundacji, zakładów i innych jednostek organizacyjnych;

 10. ustalanie Regulaminu Biura Fundacji oraz zakresu czynności poszczególnych pracowników Fundacji;

 11. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Fundacji oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;

 12. opracowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;

 13. wykonywanie uchwał Rady Artystycznej Fundacji;

 

§ 28

Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.

 

§ 29

Do zadań Prezesa Zarządu Fundacji należy prowadzenie bieżących spraw Fundacji, organizowanie prac Zarządu, wykonywanie jego uchwał.

 

Rada Artystyczna Fundacji

 

§ 30

 1. Rada Artystyczna Fundacji jest organem o uprawnieniach opiniotwórczych i doradczych Fundacji.

 2. Rada Artystyczna składa się z osób wspierających cele i program działania Fundacji, którzy na zaproszenie Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na uczestnictwo w Radzie.

 3. Rada Artystyczna Fundacji składa się z minimum 3 osób, w poczet której wchodzą: Fundatorzy oraz osoby szczególnie zasłużone dla Fundacji wspierające cele i program działania Fundacji, przyjęte na mocy uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów przy obecności minimum połowy członków.

 4. Pierwszy skład Rady Artystycznej Fundacji powołują Fundatorzy, przy czym Rada Artystyczna Fundacji może uzupełnić swój skład w przyszłości w sposób określony w ust. 3 niniejszego paragrafu.

 

§ 31

 1. Rada Artystyczna Fundacji na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów osób uprawnionych do głosowania powołuje ze swego grona i odwołuje Przewodniczącego Rady Artystycznej Fundacji, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Powołanie następuje na czas nieokreślony. Powołanie pierwszego Przewodniczącego Rady Artystycznej Fundacji, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza dokonuje Zarząd Fundacji.

 2. Przewodniczący Rady Artystycznej Fundacji, Wiceprzewodniczący i Sekretarz organizują pracę Rady Artystycznej Fundacji oraz reprezentują Radę na zewnątrz.

 

§ 32

 1. Zwyczajne posiedzenia Rady Artystycznej Fundacji odbywają się co najmniej raz w danym roku kalendarzowym w terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego Rady.

 2. W razie potrzeby Rada Artystyczna Fundacji może zebrać się na posiedzeniu nadzwyczajnym.

 3. O terminie posiedzenia Rady Artystycznej Fundacji, Przewodniczący zawiadamia pozostałych członków na co najmniej dwa tygodnie przed planowanym posiedzeniem listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wobec członka Rady Fundacji, który wskaże adres elektroniczny jako adres dla doręczeń, korespondencję skierowaną zgodnie z powyższą informacją członka, w razie braku potwierdzenia jej otrzymania, uznaje się za doręczoną prawidłowo najpóźniej z upływem 7 dni od dnia transmisji danych.

 4. Uchwały Rady Artystycznej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby członków obecnych na posiedzeniu jeżeli wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.

 

§ 33

1. Do zakresu działania Rady Artystycznej Fundacji należy w szczególności:

a) przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji oraz w innych sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji;
b) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi kierunków działalności Fundacji;
c) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
d) nadawanie tytułów honorowych oraz odznak i medali honorowych, nagród i wyróżnień dla osób zasłużonych przy realizacji celów statutowych Fundacji;
e) pomoc w nawiązywaniu przez Fundację kontaktów z podmiotami, mogącymi podjąć współpracę przy realizacji celów Fundacji.

2. Rada Artystyczna Fundacji ma prawo żądania od Zarządu udzielania jej wyjaśnień i udostępniania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Zarządu Fundacji.
3. Członkowie Rady Artystycznej nie pobierają wynagrodzeń z tytułu pełnionych funkcji, mogą natomiast wykonywać odpłatnie prace zlecone przez Fundację w ramach realizacji jej celów.

 

ROZDZIAŁ V

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE FUNDACJI

 

§ 34

 1. W celu realizacji zadań Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą sieć, której ogniwami są jednostki organizacyjne, takie jak placówki terenowe i placówki specjalizowane (studia, galerie, pracownie doświadczalne).

 2. Placówki terenowe i placówki specjalizowane są jednostkami organizacyjnie i finansowo wyodrębnionymi i działają na podstawie statutów zatwierdzonych przez Zarząd.

 3. Dyrektorów placówek terenowych i placówek specjalizowanych powołuje i odwołuje Zarząd w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów.

 

§ 35

Decyzję o likwidacji placówki terenowej lub placówki specjalizowanej podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 

ROZDZIAŁ VI

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

 

§ 36

 1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, w tym realizacji jej celów statutowych, Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, działalność gospodarczą.

 2. Na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej przeznacza się niezależnie od majątku posiadanego przez Fundację na realizację działalności statutowej środki finansowe w kwocie 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 3. Nadwyżki przychodu nad kosztami z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

 4. Przedmiot działalności gospodarczej określa załącznik do niniejszego statutu.

 

§ 37

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo zakładów.

 2. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi fundacji podlegają Zarządowi Fundacji i działają na podstawie regulaminów określanych przez Zarząd. Decyzje o powołaniu zakładu i jego kierowaniu podejmuje Zarząd Fundacji

 3. Zasady organizacji oraz gospodarki finansowej i ewidencji kasowej zakładów określają obowiązujące przepisy oraz regulamin działalności gospodarczej uchwalony przez Zarząd Fundacji.

 4. Zakres działania zakładów prowadzących działalność gospodarczą oraz zakres uprawnień i obowiązków kierowników Zakładów określają uchwalane przez Zarząd Fundacji regulaminy organizacyjne Zakładów.

 5. Zakładami prowadzącymi działalność gospodarczą zarządzają powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji Dyrektorzy, reprezentujący Fundację w sprawach związanych z bieżącą działalnością zakładów na podstawie i w granicach udzielanych im przez Zarząd Fundacji pełnomocnictw.

 6. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje także likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

 

§ 38

O podziale zysku uzyskanego z działalności gospodarczej decyduje Zarząd Fundacji przeznaczając go na realizację celów statutowych Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

PRAWA OFIARODAWCÓW

 

§ 39

 1. Każdy ofiarodawca na rzecz Fundacji zostaje wpisany do Księgi Darczyńców Fundacji Art & Balance.

 2. Osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla Fundacji, Rada Artystyczna przyznaje medal Fundacji wraz z dyplomem honorowym.

 3. Wzór medalu określa Rada Artystyczna Fundacji.

 4. Rada Artystyczna Fundacji może określić inne formy honorowania osób i instytucji.

 

ZMIANA NAZWY, CELU, STATUTU

 

§ 40

Zmiana celu Fundacji, jej nazwy lub Statutu Fundacji może nastąpić wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu Fundacji, powziętej jednogłośnie.

 

POŁĄCZENIE FUNDACJI

 

§ 41

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Decyzja w przedmiocie połączenia wymaga uchwały Zarządu Fundacji powziętej jednogłośnie.

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

 

§ 42

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji jednogłośną uchwałą.

 3. Likwidatorami Fundacji są członkowie ostatniego Zarządu Fundacji.

 4. Likwidatorzy podejmą czynności niezbędne dla zakończenia działalności Fundacji, a w szczególności zakończą jej bieżące sprawy, ściągną wierzytelności i wypełnią zobowiązania. Wynagrodzenie likwidatorów obciąża majątek Fundacji.

 5. W granicach czynności wymienionych w ust. 4 likwidatorzy mają prawo reprezentowania Fundacji. Rozporządzenia majątkiem nieruchomym Fundacji wymagają zgody wszystkich likwidatorów.

 6. Majątek Fundacji pozostały po zamknięciu rachunków zostanie przekazany na mocy uchwały likwidatorów na rzecz organizacji wspierających sztukę.

 7. Księgi i dokumenty po zakończeniu postępowania likwidacyjnego Fundacji zostaną złożone w jednostce, która przejmie majątek pozostały po likwidacji Fundacji.

ZAŁĄCZNIK DO STATUTU

FUNDACJI ART & BALANCE

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

17. Produkcja papieru i wyrobów z papieru

18.1. Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią

18.20.Z. Reprodukcja zapisanych nośników informacji

22. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych

23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych

25. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem urządzeń

47.6. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.8. Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach

47.9. Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

55 Zakwaterowanie

58 Działalność wydawnicza

59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.99.Z. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

70 Działalność firm centralnych (Head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

73.1. Reklama

74. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

77.29.Z Wypożyczenie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.30.Z. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

85.52. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

91.01.B. Działalność archiwów

91.02.Z. Działalność muzeów

91.03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

96.09.Z. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowane

bottom of page