top of page

 

 


KRAKÓW
Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Kobierzynie

Pracownia rzeźbiarska Jerzego Kędziory - ekspozycja zmienna

Pracownia_Krakow_02.JPG

Ze Szpitalem w krakowskim Kobierzynie Jerzy Kędziora związał się w 2018 r. Od tego czasu użytkuje niewykorzystywane pomieszczenia dawnej kotłowni na swoją pracownię. Organizuje tu swoje wystawy: „Oblicza 100-lecia odzyskania Niepodległości" – portrety wielkich Polaków, 2018 (budynek teatru), „Wiwisekcja” – ukazująca proces tworzenia rzeźb balansujących, 2019 (pracownia artysty w dawnej kotłowni) oraz obecna - wystawa z okazji podwójnego jubileuszu: 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy twórczej (szpitalny park). 

Wspólnie ze Szpitalem Jerzy Kędziora realizuje tutaj również adresowany do pacjentów projekt: „W poszukiwaniu równowagi”, którego celem jest skłonienie pacjentów do refleksji nad tym, jak po opuszczeniu Szpitala utrzymać odzyskaną tu psychiczną równowagę.

Bardziej ulotnymi i „przymkniętymi”, ale nie mniej spektakularnymi pokazami do podglądania bywają „próby generalne” ekspozycji na inne areny wystawiennicze, a pakowanie eksponatów do wyjazdu, to niemal wydarzenia happeningowe - wyjątkowe spektakle sztuka akcji.

W sobotę 22 października 2022 r. o godz. 11.00 odbędzie się wernisaż kolejnej odsłony wystawy rzeźb Jerzego Kędziory, które zaprezentowane zostaną w naturalnych zielonych przestrzeniach szpitalnego parku. Wystawie rzeźb z okazji podwójnego jubileuszu 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy twórczej, który to jubileusz swoim patronatem objął Marszałek Województwa Małopolskiego pan Witold Kozłowski, towarzyszyć będzie prezentacja zdjęć z innych wystaw artysty oraz spotkanie z autorką książki „Kolacja Bałowchwalców” panią Eweliną Karpińską-Morek. Akcja książki rozgrywa się m.in. w Kobierzyńskim parku, a niepoślednią rolę w fabule odgrywają rzeźby Jerzego Kędziory, który w książce występuje jako rzeźbiarz Jaksa. 

English

 

The Balancing Sculptures' Trail
KRAKÓW
J. Babiński's Clinical Hospital in Kobierzyn

Jerzy Kędziora's sculpture studio - variable exhibition

Pracownia_Krakow_02.JPG

Jerzy Kędziora has been bonded with the Clinical Hospital in Krakow's Kobierzyn since 2018. Since then, he has been using the unused rooms of the former boiler room as his studio. He organizes his exhibitions here: "Faces of the 100th Anniversary of Regaining Independence"  - portraits of great Poles, 2018 (the theater building), "Vivisection" - showing the process of creating balancing sculptures, 2019 (the artist's studio in the former boiler room) and the current - exhibition on the occasion of the double jubilee: 75th anniversary of birth and 50th anniversary of creative work (hospital park).

Together with the Hospital, Jerzy Kędziora is also implementing a project addressed to patients: "In Search of Balance", the aim of which is to make patients reflect on how to maintain their mental balance after leaving the Hospital.

More ephemeral and "closed", but no less spectacular shows to watch are "dress rehearsals" of exhibitions at other exhibition arenas, and packing exhibits for departure are almost happening events - unique performances of the art of action.

On Saturday, October 22, 2022 at 11.00 the opening of the next edition of the exhibition of Jerzy Kędziora's sculptures will take place, which will be presented in the natural green spaces of the Hospital park. The exhibition of sculptures on the occasion of the double jubilee of the 75th birthday and 50th anniversary of creative work, under the patronage of the Marshal of the Małopolska Voivodeship, Mr. Witold Kozłowski, will be accompanied by a presentation of photos from other exhibitions of the artist and a meeting with the author of the book "Kolacja Bałowchwalców", Mrs. Ewelina Karpińska-Morek. The action of the book takes place in in the Hospital park, and the sculptures of Jerzy Kędziora, who appears in the book as the sculptor Jaksa, play a significant role in the plot.

Photos

Galeria / Gallery:

Photo by Bartek Kędziora

Jubileusz 75-lecia urodzin i 50-lecia pracy twórczej Jerzego Kędziory objęty został patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego pana Witolda Kozłowskiego

/ The jubilee of the 75th anniversary of the birth and 50th anniversary of Jerzy Kędziora's creative work was under the patronage of the Marshal of the Małopolska Voivodeship, Mr. Witold Kozłowski

Logo-Maąopolska-V-RGB.png

Otwarcie nowej odsłony wystawy z okazji jubileuszy artysty - 22 października 2022 r.

/ Opening of the new edition of the exhibition on the occasion of the artist's jubilees - October 22, 2022.

Photo by Bartek Kędziora

bottom of page