top of page


Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" dla Jerzego Kędziory!
 

Artysta Jerzy Kędziora został nagrodzony złotym medalem "Gloria Artis" za zasługi dla kultury. Światowej sławy rzeźbiarz wyróżnienie odebrał z rąk wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Szymona Giżyńskiego.

Gloria_Artis_12.jpg

Fot. Bartek Kędziora

Uroczystość związana z wręczeniem medalu odbyła się 10 marca w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Poprowadziła ją dyrektor instytucji Anna Paleczek-Szumlas.

W imieniu wicepremiera, ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, Jerzemu Kędziorze medal „Gloria Artis” wręczył wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Szymon Giżyński, który pogratulował laureatowi, a w swoim przemówieniu podkreślił, że autor rzeźb balansujących to artysta obdarzony wielkim talentem, a jego dzieła zachwycają, skłaniają do refleksji i promują nasz kraj.

Spotkanie było też okazją do promocji wydanego właśnie katalogu do wystawy rzeźb balansujących pt. "Przyziemieni w napięciu", którą Galeria przygotowała pod koniec 2022 r. z Jerzym Kędziorą w ramach cyklu wydarzeń związanych z jego jubileuszami – artystycznym i osobistymi. To prezentacja kilkunastu rzeźb z cyklu "Sportowcy" przygotowana w nieco inny sposób, niż zazwyczaj ma to miejsce w przypadku jego słynnych rzeźb balansujących – tu prace sprowadzono z lin na ziemię, ożywiono je nie wiatrem, a grą świateł/cieni oraz zachęcono widzów do interakcji – wbrew powszechnym obyczajom – rzeźby mogą być dotykane, poruszane – w ten sposób odkrywają część swoich tajemnic. Wystawę można oglądać do 8 kwietnia.

English

 

 

The Gold Medal for Merit to Culture – Gloria Artis for Jerzy Kędziora!

 

 

The artist Jerzy Kędziora was awarded the "Gloria Artis" gold medal for his contribution to culture. The world-famous sculptor received the award from the Deputy Minister of Culture and National Heritage, Szymon Giżyński.

The ceremony related to the awarding of the medal took place on March 10 at the Municipal Art Gallery in Częstochowa. It was led by the director of the institution, Anna Paleczek-Szumlas.

On behalf of the Deputy Prime Minister, Minister of Culture and National Heritage, prof. Piotr Gliński, Jerzy Kędziora received the "Gloria Artis" medal from the Deputy Minister of Culture and National Heritage - Szymon Giżyński, who congratulated the laureate and emphasized in his speech that the author of the balancing sculptures is an artist endowed with great talent, and his works delight, provoke reflection and promote our country.

The meeting was also an opportunity to promote the recently published catalog for the exhibition of balancing sculptures entitled "Grounded In Suspense", which the Gallery prepared at the end of 2022 with Jerzy Kędziora as part of a series of events related to his jubilees - artistic and personal. It is a presentation of several sculptures from the "Athletes" series, prepared in a slightly different way than is usually the case with his famous balancing sculptures - here the works were brought from ropes to the ground, they were brought to life not by the wind, but by the play of lights / shadows, and the viewers were encouraged to interact – contrary to common customs – sculptures can be touched, moved – in this way they reveal some of their secrets. The exhibition can be viewed until April 8.

Zdjęcia

Photo by Bartek Kędziora

bottom of page