top of page


Przyziemieni w napięciu - wystawa jubileuszowa Jerzego Kędziory
Miejska Galeria Sztuki w CZĘSTOCHOWIE

29 listopada 2022 - 29 stycznia 2023 r.
* wystawa przedłużona do 8 kwietnia 2023 r.

Cz-wa_Przyziemieni_w_napieciu_otwarcie_15.jpg

Wczorajszym (29 listopada) otwarciem wystawy Przyziemieni w napięciu w Miejskiej Galerii Sztuki
w Częstochowie Jerzy Jotka Kędziora dopiął projekt „85 międzyjubileuszowych dób w balansie”. 

To zaskakująco świeże i niemal mistyczne wydarzenie z pogranicza wystawienniczej ekspozycji i teatralnego widowiska. Do tej pory lewitujące w przestworzach rzeźby artysty „obniżyły loty” i zakotwiczyły tuż nad parkietem sali wystawowej. Nie zatraciły jednak nic ze swojej magicznej ekspresji, bo pobudzane przez oglądających wchodziły z nimi w bezpośrednie relacje, a na parawanowych ekranach tworzyły grę wspólnych dla rzeźb i widzów, przenikających się cieni. Przyciemnieni, rysowani tylko smugami światła i w tak wykreowanej przestrzeni wystawienniczej pozwalają widzowi przyjrzeć się sobie z bliska i nawet z tej strony, z jakiej zazwyczaj nie można ujrzeć ich w naturze, przyglądając się im z żabiej perspektywy. Z tymi kilkunastoma sportowcami, dochodzącymi w napięciu szczytów swojej profesjonalnej sprawności, obcujemy tak, jak byśmy byli ich sparingpartnerami na sali treningowej, nie zaś obserwatorami ich wyczynów siedzącymi na koronie wysokiej trybuny sportowej areny. 

Wystawa ta jest kolejnym rozdziałem innego projektu Kędziory - Wiwisekcja - w którym rzeźbiarz przybliża tajniki swego niepowtarzalnego i zagadkowego warsztatu.

Doby zamknęły się multimedialnym wydarzeniem w przygaleryjnym studyjnym kinie Iluzjon. 

 

Od kurator wystawy Anny Paleczek-Szumlas: Przyziemieni w napięciu to prezentacja kilkunastu rzeźb z cyklu Sportowcy. Założeniem kuratorskim jest ujawnienie, choć nie całkiem wprost, procesu powstawania rzeźb – od projektu do efektu. Celowi temu posłużyć ma nieco teatralna scenografia, użycie świateł / cieni oraz zachęta dla widzów do interakcji. Wbrew powszechnym obyczajom – rzeźby mogą być dotykane, poruszane. Odkryją w ten sposób część swoich tajemnic. 

English

 

 

Grounded In Tension - the Jubilee Exhibition of Jerzy Kędziora

Miejska Galeria Sztuki in Czestochowa

November 29, 2022 - January 29, 2023

* Exhibition extended until April 8, 2023

Yesterday (November 29) the opening of the exhibition Grounded in Tension at the Municipal Art Gallery in Częstochowa, Jerzy Jotka Kędziora completed the project "85 inter-jubilee days in balance".

It is a surprisingly fresh and almost mystical event on the border of an art exhibition and a theatrical spectacle. Until now, the artist's sculptures, levitating in the air, "lowered their flights" and anchored just above the parquet floor of the exhibition hall. However, they did not lose any of their magical expression, because stimulated by the viewers, they entered into direct relations with them, and on screens they created a game of interpenetrating shadows common to sculptures and viewers. Darkened, drawn only with streaks of light, and in the exhibition space created in this way, they allow the viewer to look at each other up close and even from the side from which you usually cannot see them in nature, looking at them from the frog's perspective. With these dozen or so athletes, reaching the peak of their professional fitness in tension, we interact as if we were their sparring partners in the training room, not observers of their achievements sitting on the crown of the high tribune of the sports arena.

This exhibition is another chapter of another Jerzy Kędziora's project - Vivisection - in which the sculptor brings closer the secrets of his unique and mysterious workshop.

Days closed with a multimedia event in the Iluzjon studio cinema next to the gallery.

 

From the curator of the exhibition Anna Paleczek-Szumlas: Grounded in Tension is a presentation of several sculptures from the Athletes series. The curator's assumption is to reveal, albeit indirectly, the process of creating sculptures - from design to effect. This goal is to be served by a slightly theatrical set design, the use of lights / shadows and the encouragement for the audience to interact. Contrary to common customs - sculptures can be touched and moved. In this way, they will reveal some of their secrets.

Photo

Otwarcie wystawy / The Opening:

Wystawa / Exhibition:

Photo by Bartek Kędziora

bottom of page