top of page

 

 


POCZESNA
Poczesna Galeria Rzeźby

Pracownia rzeźbiarska Jerzego Kędziory - ekspozycja zmienna

Poczesna_13.JPG

Poczesna Galeria Rzeźby (PGR) lokuje się w zielonych obrzeżach wokół studia artysty. Organizuje plenerowe wystawy głównie w oparciu o dorobek Jerzego Jotki Kędziory. O obliczu tych prezentacji decydują rzeźby balansujące eksponowane na linowym stelażu rozpiętym nad centralną areną galerii i w jej pobliżu. Są w permanentnym ruchu, przeobrażają cię. Wystawy główne dopełniają dzieła z innych cykli twórczych, rzeźby-laureatki znaczących konkursów, portrety pomnikowych bohaterów, lapidarium obiektów około rzeźbiarskich. Obejrzenie ich jest możliwe po uprzednim telefonicznym umówieniu się z opiekunami galerii.

Studio artystyczne Jerzego Jotki Kędziory wraz z Poczesną Galerią Rzeźby tworzą Ośrodek Pracy Twórczej. Stanowi on bazę nie tylko lokalnych, ale dużo szerszych animacji, inicjatyw i poruczeń kulturalnych.
Do prowadzenia akcji plastycznych, happeningów, warsztatów i innych działań twórczych naturalne tworzywo i anturaż stanowią twórczość artysty i miejsce jej prezentacji. Arena Poczesnej Galerii Rzeźby była m.in. centrum realizowanej w 2011 r. „Wielkiej Prezydenckiej Symultany”, projektu o światowym zasięgu, któremu patronował Parlament Europejski i jego przewodniczący prof. J. Buzek. Tu artysta m.in. „Zaklinał przestrzenie”, a młodzież realizowała „Blikującą fasadę” i „Astronomiczny zegar”. We współpracy z Zespołem Szkół Plastycznych w Częstochowie i międzynarodowymi programami edukacyjnymi prowadzone są tu kursy, warsztaty i staże edukacyjne. Miejsce to odwiedzają nauczyciele akademiccy, twórcy programów, stażyści i ich opiekunowie.

English

The Balancing Sculptures' Trail

POCZESNA
Poczesna Sculpture Gallery

Jerzy Kędziora's sculpture studio - variable exhibition
 

Poczesna_13.JPG

The Poczesna Sculpture Gallery (PGR) is located in the green outskirts around the artist's studio. It organizes open-air exhibitions mainly based on the achievements of Jerzy Jotka Kędziora. The face of these presentations is determined by the balancing sculptures displayed on a rope frame stretched above and in the vicinity of the gallery's central arena. They are in constant, transforming motion. The main exhibitions are complemented by works from other creative cycles, sculptures-winners of significant competitions, portraits of monumental heroes, a lapidary of sculptural objects. Viewing them is possible after prior telephone arrangement with the gallery's guardians.

The art studio of Jerzy Jotka Kędziora together with the Poczesna Sculpture Gallery form the Center for Creative Work. It is the basis of not only local but also much broader animations, initiatives and cultural initiatives. Natural material and entourage are the artist's work and the place of its presentation for conducting artistic actions, happenings, workshops and other creative activities. The arena of the Poczesna Sculpture Gallery was, among others, the center of the "Great Presidential Simultana" implemented in 2011, a global project under the patronage of the European Parliament and its chairman, prof. Jerzy Buzek. Here the artist "enchanted the spaces", and the young people realized "Blinking facade" and "Astronomical clock". In cooperation with the Art School Complex in Częstochowa and international educational programs, courses, workshops and educational internships are conducted here. This place is visited by academic teachers, programmers, interns and their supervisors.

Photos

Galeria / Gallery:

bottom of page