top of page

 

 


OLSZTYN k/CZĘSTOCHOWY

Mała gimnastyczka z szarfą II, Pojedynek, W nieskończoność,
Mag, Z obrazem

Rzeźby balansujące autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała

SRB_logo_napis_z_boku.jpg

Grupa rzeźb balansujących zaistniała na stałe w Olsztynie w początku drugiego dziesięciolecia naszego wieku. Stanowiła wówczas galeryjny ciąg w nowo powstającym parku turystyczno-edukacyjnym na zboczu Góry Zamkowej. 

Wcześniej pojawiały się okazjonalnie na zamkowych błoniach, wspomagając np. działania sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy innych wydarzeniach, jak choćby dorocznych Hubertusach.

W tamtym czasie był to największy zestaw takich dzieł w Polsce i po Berlinie drugi w Europie. Później włodarze miasta zaczęli przenosić rzeźby w rewitalizowane miejsca w centrum - bliżej „Słońca Jury”.

Aktualnie większa ich część lokuje się w okolicach Rynku, jedynie „Pojedynek” pozostał na pierwotnym miejscu, przy wejściu na dukt zamkowy.

Szlak_Olsztyn_02_Mala_gimnastyczka.jpg

Mała gimnastyczką z szarfą II [w przewrocie] (2004) jest jedną z ciekawszych rzeźb z serii młodych gimnastyczek artystycznych, ćwiczących różnymi przyborami - piłkami, skakankami, obręczami, maczugami.

Rzeźba m.in. stanowiła wtóre logo Woche w Dubaju czy dominantę ekspozycji "Global Balance" w Emirates
Palace w Abu Dhabi.

Gimnastyczka prezentuje swoje ewolucje na olsztyńskim Rynku.

Pojedynek [Zwycięzca i Zwyciężony] (2001) to dwupostaciowa kompozycja z cyklu zatytułowanego "Groteska transformacji". Do każdej z ekspozycji para walczących jest oryginalnie zestawiana w nową przestrzenną formułę.

Kompozycja była istotnym kontrapunktem w prezentacjach artysty m.in. w zamkowym Muzeum Pirenejów w Lourdes, w Dubajskim Międzynarodowym Centrum Finansowym (DIFC) czy Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Kompozycja zainstalowana jest na początku duktu turystycznego, prowadzącego przez zagajnik od parkingu przy Spichlerzu do ruin Zamku.

W nieskończoność (2011) to rzeźba z cyklu „poMiernoty”. Definiuje ona po części i komentuje sytuację rzeźb balansujących, które będąc w permanentnym ruchu, jak osławieni „Bieguni”, niestrudzenie wychylają się od plusowej do minusowej krańcowości.

Rzeźba występowała m.in. na wystawach „Na szlaku Maga” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku czy „Matecznik” w Częstochowie.
W nieskończoność to kolejna z trzech rzeźb prezentowanych na olsztyńskim Rynku.

Mag (2010) może sugerować jeden z autoportretów, kolejny profil artysty. W tej figurze kreślony mocną barwą, unowocześnioną, syntetyczną, pozytywowo-negatywową formą w dookreśleniu figury uzbrojonej w niedookreślone magiczne instrumentarium. 

Rzeźba była prezentowana m.in. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, w Częstochowie i Tomaszowicach.
Obecnie Mag czaruje na olsztyńskim Rynku.

Szlak_Olsztyn_20_Mag.jpeg

Z obrazem [Przytulina Olsztyńska] - Artystka siedząca na linie, przy głównym najściu na Zamek, tym razem tka lub maluje zawidziany pejzaż. W swojej bogatej biografii wystawienniczej miała inne jeszcze zdarzenia i występy jako plastyczka, aktorka i animatorka kultury. W odmiennych okolicznościach i kontekstach wystawienniczych, zmieniając uposażenie i rekwizyty, tworzyła nowe wizerunki i wcielenia.

Fot. Tomasz Sieniawski

English

The Balancing Sculptures' Trail
OLSZTYN near CZĘSTOCHOWA

Little Gymnast With A Sash II, A Fight, Infinity, Mage,
With A Painting

Balancing sculptures by Jerzy Kędziora - permanent exhibition

A group of balancing sculptures appeared permanently in Olsztyn at the beginning of the second decade of our century. At that time, it was a gallery section in the newly created tourist and educational park on the slope of Góra Zamkowa.

Previously, they appeared occasionally on the castle grounds, supporting, for example, the activities of the staff of the Great Orchestra of Christmas Charity or other events, such as the annual Hubertus.

At that time, it was the largest set of such works in Poland and the second in Europe after Berlin. Later, the city authorities began to move the sculptures to revitalized places in the center - closer to the "Sun of Jura".

Currently, most of them are located in the vicinity of the Market Square, only "A Fight" has remained in its original place, at the entrance to the castle duct.

Szlak_Olsztyn_02_Mala_gimnastyczka.jpg

Little Gymnast with a Sash II [in a coup] (2004) is one of the most interesting sculptures in the series of young artistic gymnasts, practicing with various equipment - balls, skipping ropes, hoops, cudgels.

The sculpture, among others, was the secondary logo of Woche in Dubai or the dominant feature of the "Global Balance" exhibition in Emirates Palace in Abu Dhabi.

The gymnast presents her evolutions on the Olsztyn Market Square.

A Fight [The Winner and the Lost] (2001) is a two-figure composition from the cycle entitled "Grotesque of Transformation". For each of the exhibitions, a pair of fighters is originally juxtaposed into a new spatial formula.

The composition was an important counterpoint in the artist's presentations, e.g. at the Pyrenees Museum in Lourdes, the Dubai International Financial Center (DIFC) and the Center of Polish Sculpture in Orońsko.

The composition is installed at the beginning of the tourist route leading through the grove from the parking lot at the Granary to the ruins of the Castle.

Infinity (2011) is a sculpture from the "PoMiernoty" series. It partly defines and comments on the situation of balancing sculptures, which, being in constant motion, tirelessly swing from plus to minus extremes.

The sculpture appeared in at the exhibitions "On the Magician's Trail" at the Center of Polish Sculpture in Orońsko or "Backwoods" in Częstochowa.
"Infinity" is another of the three sculptures presented at the Olsztyn Market Square.

Mage (2010) may suggest one of the self-portraits, another profile of the artist. In this figure, it is outlined with
a strong color, modernized, synthetic, positive-negative form in specifying the figure armed with indeterminate magical instruments.

The sculpture was presented at the Center of Polish Sculpture in Orońsko, Częstochowa and Tomaszowice.
Currently, the Mage is bewitching on the Olsztyn Market Square.

Szlak_Olsztyn_20_Mag.jpeg

With The Painting - An artist sitting on a rope, at the main entrance to the Castle, this time she weaves or paints an envious landscape. In her rich exhibition biography, she had other events and performances as an artist, actress and cultural animator. In different circumstances and exhibition contexts, changing the equipment and props, she created new images and incarnations.

Fot. Tomasz Sieniawski

bottom of page