top of page

 

 


ŁÓDŹ
Z krzesłem (Akrobata z krzesłem)

Rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała

SRB_logo_napis_z_boku.jpg
Szlak_Lodz_02.jpeg

Rzeźba od 2017 roku lewituje nad ul. Piramowicza między kamienicą 11/13 a Cerkwią prawosławną. Rzeźba przedstawia mężczyznę wykonującego przy pomocy krzesła akrobatyczną ewolucję, którą w przeszłości wystawienniczej, w zależności od kontekstów i okoliczności, tłumaczono na kilka sposobów.

Oryginał narodził się w krytyczno-publicystycznym cyklu „Groteska transformacji". Miało to utrwalić niektóre wypowiedzi aspirującego do fotela prezydenckiego Lecha Wałęsy – „nie chcę, ale muszę”. Cykl akrobatów z krzesłami w różnych układach miał również na celu poruszenie problemu walki o stanowiska w nowo powstałej demokracji. Obecnie jest to przykład wpływu siły sprawności akrobatycznej. Inwestor założenia widzi w niej element najnowszych przemian w społeczności łódzkiej.

Szlak_Lodz_01.jpeg

"Sponsorem rzeźby jest firma TexPro, która pod numerem Piramowicza 11/13 prowadzi centrum biurowe Business Centre Pracownia 1113.

- Jesteśmy firmą na wskroś łódzką, związaną z Łodzią od początku naszej działalności - mówi Martyna Kocent-Zielińska, menedżer ds. komercjalizacji budynku. - Z radością witamy zmiany, jakie zachodzą w mieście. Inwestując w rzeźbę chcieliśmy dołożyć swoją małą cegiełkę do zmian zachodzących w naszym najbliższym otoczeniu - tłumaczy.

Jak podkreśla Kocent-Zielińska większość pomieszczeń w Pracowni 1113 wynajmowana jest firmom z sektora IT, a zawieszony człowiek z krzesłem ma nawiązywać do kreatywnej pracy biurowej." (Źródło: https://lodzkie.naszemiasto.pl/woonerf-na-piramowicza-w-lodzi-odslonili-rzezbe-akrobaty/ar/c13-4160630)

English

The Balancing Sculptures' Trail
ŁÓDŹ
With A Chair (Acrobat With A Chair)

Balancing sculpture by Jerzy Kędziora - permanent exhibition

Szlak_Lodz_02.jpeg

The sculpture has been levitating over Piramowicz St. between the tenement house at 11/13 and the Orthodox Church since 2017. The sculpture shows a man performing an acrobatic evolution with the help of a chair, which in the exhibition past was explained in several ways, depending on contexts and circumstances.

The original was born in the critical-journalistic series "The Grotesque of Transformation". It was intended to perpetuate some of the statements of Lech Wałęsa (Walesa), who aspires to the presidential chair - "I don't want to, but I have to". It is an example of the influence of the power of acrobatic skills, which the investor sees in it an element of the latest changes in the Łódź community.

Szlak_Lodz_01.jpeg

The sponsor of the sculpture is the TexPro company, which runs the Business Center Pracownia 1113 office center at Piramowicz St. 11/13.

- We are a company from Łódź through and through, associated with Łódź from the beginning of our activity - says Martyna Kocent-Zielińska, commercialization manager of the building. - We are happy to welcome the changes that are taking place in the city. By investing in the sculpture, we wanted to contribute our little brick to the changes taking place in our immediate surroundings - he explains.

As Kocent-Zielińska emphasizes, most of the rooms in Pracownia 1113 are rented to companies from the IT sector, and the suspended man with a chair is to refer to creative office work." (Source: https://lodzkie.naszemiasto.pl/woonerf-na-piramowicza-w-lodzi-odslonili-rzezbe-akrobaty/ar/c13-4160630

bottom of page