top of page

 

 


CZĘSTOCHOWA
Chochlik

Rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała

Czestochowa_Chochlik_01.jpeg

Szlakowi Rzeźb Balansujących i Częstochowie przybył nowy obiekt, kolejne balansujące dzieło Jerzego Jotki Kędziory. Jest nim Chochlik… drukarski. W piątek, 16 czerwca 2023 r. zainstalowany został w półotwartej przestrzeni podwórka przed wejściem do biurowca Częstochowskich Zakładów Graficznych w Al. NMP 52. Miejsce to już za sprawą wcześniej tam umieszczonych dzieł rzeźbiarskich, a owianych piękną legendą - popiersia Gutenberga, płaskorzeźby apoteozującej sztukę drukarską czy piaskowcowego herbu Rzeczypospolitej - znajdowało się na szlaku materialno-historycznego dziedzictwa miasta.

Chochlik to legendarna, symboliczna postać złośliwie przestawiająca drukarzom znaki graficzne w zecerskich składach. W interpretacji Kędziory to mężczyzna-skrzat, we właściwej takiemu osobnikowi czapce z pomponem i zgryźliwym zadowoleniem na twarzy. Na rozciągniętej w poprzek rewitalizowanego, wiekowego podwórka linie czyni akrobatyczne ewolucje, żonglując jednocześnie czcionkami na liniałach zecerskiego instrumentarium. Aktualny włodarz Zakładów Jerzy Łodziński rzeźbiarskim, współczesnym ujęciem penetrującym symbole i tajniki drukarskiej profesji kontynuuje poboczny, acz istotny przedział kulturotwórczy rodziny zasłużonych częstochowskich drukarzy.

English

The Balancing Sculptures' Trail
CZĘSTOCHOWA
Printer's Imp

Balancing sculpture by Jerzy Kędziora - permanent exhibition

Czestochowa_Chochlik_01.jpeg

The Balancing Sculptures' Trail and Częstochowa have a new object, another balancing work by Jerzy Jotka Kędziora. It is Printer's Imp. On Friday, June 16, 2023, it was installed in the semi-open space of the yard in front of the entrance to the Częstochowskie Zakłady Graficzne (graphic workshop) office building at Al. NMP 52. This place was already on the route of the material and historical heritage of the city, thanks to the sculptural works that had been placed there earlier, and shrouded in a beautiful legend - Gutenberg's busts, bas-reliefs apotheizing the art of printing or the sandstone coat of arms of the Republic of Poland.

Imp is a legendary, symbolic character who mischievously rearranges graphic signs in typesetters for printers. In the interpretation of Kędziora is a man-elf, wearing a hat with a pompom and a biting satisfaction on his face. On the lines stretched across the revitalized, old yard, he performs acrobatic stunts, while juggling fonts on the rulers of typesetting instruments. The current owner of the Graphic Works, Jerzy Łodziński, with his sculptural, contemporary approach, penetrating the symbols and secrets of the printing profession, continues the side-line, yet important, culture-creating section of the family of distinguished Częstochowa printers.

bottom of page