top of page

 

 


BYDGOSZCZ
Przechodzący przez rzekę

Rzeźba balansująca autorstwa Jerzego Kędziory - ekspozycja stała

Bydgoszcz_01.jpeg

Rzeźba jest wynikiem realizacji „Srebrzystego Kędziora” idącego nad Brdą. Została wykonana na zamówienie włodarzy Bydgoszczy jako element upamiętniający wejście Polski do Unii Europejskiej. Przedstawia młodego, niemal nagiego mężczyznę o pociągłej twarzy i bujnej kędzierzawej czuprynie. Prawą ręką trzyma żerdź balansową, a w lewej niesie strzałę. Przez ramię ma przerzucone rzymskie sandały. Atrybutami tymi nawiązuje do innej - niegdyś stojącej w tej okolicy - rzeźby Łuczniczki. Wygląda jakby na chwilę przystanął w swej przechadzce między brzegami, by lepiej wyeksponować symboliczną jaskółkę, inny znaczący motyw miasta (w j. niem. Schwalbe to jaskółka, a Szwalbe to nazwisko założyciela Filharmonii Pomorskiej, wybitnego bydgoszczanina).
A może się czegoś przestraszył, opuścił nogę, tyczka mu zadrżała, wypada z poluzowanego uchwytu, ale nie widać lęku na jego twarzy, jest spokojny i opanowany.

Bydgoszcz_03.jpeg

Młodzieniec, sportretowany syn rzeźbiarza, balansuje na długiej ponad 100-metrowej linie, w okolicy mostu Sulimy-Kamińskiego na ważnym szlaku prowadzącym do Rynku. Za tło ma nie tylko dużą, żeglowną rzekę, ale i wiekowe spichlerze, najbardziej znane bydgoskie budowle. Szybko przekonał do siebie bydgoszczan,  którzy uznają go za najbardziej atrakcyjny, wielce charakterystyczny, rozpoznawalny symbol swego miasta.

Bydgoszcz_02.JPG

Przechodzący przez rzekę - bo taką najczęściej nazwą określana jest aktualnie ta rzeźba - włączany jest w poczet najsympatyczniejszych pomników w Polsce i jeden z  najoryginalniejszych przykładów rzeźby współczesnej w przestrzeni publicznej. Bydgoszcz i jego mieszkańcy traktują go jak żywego krajana. Wciągają w wir wielu imprez i wydarzeń. Afiszują się nim. Nawet odsłonięcie odbyło się w niebanalny, sympatyczny sposób. Przy dziesiątkach tysięcy obserwatorów nastąpiło to z kosza dźwigowego w ważną dla naszej ojczyzny noc z 30 kwietnia na 1 maja 2004 roku.

Bydgoszcz_04.jpeg

Rzeźba regularnie jest przebierana dla podkreślenia różnych wydarzeń, np. zakładana jest jej czapka Św. Mikołaja, przybiera koszulkę w barwach narodowych podczas ważnych imprez sportowych lub jak ostatnio założono jej
T-shirt w ukraińskich kolorach, by pokazać solidarność z naszym sąsiadem.

Bydgoszcz_05.jpeg
English

The Balancing Sculptures' Trail
BYDGOSZCZ
Man Crossing The River

Balancing sculpture by Jerzy Kędziora - permanent exhibition

Bydgoszcz_01.jpeg

The sculpture is the result of the implementation of the "Silvery Curl" walking along the Brda River. It was commissioned by the authorities of Bydgoszcz as an element commemorating Poland's accession to the European Union. It shows a young, almost naked man with an elongated face and lush curly hair. He holds a balance pole in his right hand and an arrow in his left. Roman sandals are slung over one shoulder. With these attributes, it refers to another - once standing in this area - Archer sculpture. It looks as if he stopped for a moment in his walk between the banks to better expose the symbolic swallow, another significant motif of the city (in German, Schwalbe is a swallow, and Szwalbe is the name of the founder of the Pomeranian Philharmonic, an outstanding citizen of Bydgoszcz).
Or maybe he got scared of something, he lowered his leg, his pole trembled, he falls out of the loosened grip, but there is no fear on his face, he is calm and composed.

Bydgoszcz_03.jpeg

A young man, the portrayed son of the sculptor, balances on a 100-metre-long rope near the Sulima-Kamiński bridge on an important route leading to the Market Square. The background is not only a large, navigable river, but also old granaries, the most famous buildings in Bydgoszcz. It quickly won over the inhabitants of Bydgoszcz, who consider it the most attractive, highly distinctive, recognizable symbol of their city.

Bydgoszcz_02.JPG

Man Crossing the River - because this is the name most often used to describe this sculpture - it is included among the most pleasant monuments in Poland and one of the most original examples of contemporary sculpture in public space. Bydgoszcz and its inhabitants treat him like a living compatriot. They draw it into the vortex of many parties and events. They flaunt it. Even the unveiling took place in an original, nice way. With tens of thousands of observers, it took place from the crane on the night of April 30 to May 1, 2004, which was important for our homeland.

Bydgoszcz_04.jpeg

The sculpture is regularly dressed up to emphasize various events, e.g. its St. Nicholas, wears a T-shirt in national colors during important sporting events or as it has recently been worn T-shirt in Ukrainian colors to show solidarity with our neighbor.

Bydgoszcz_05.jpeg
bottom of page