top of page

Wystawa: Zawieszenie - Dopełnienie
Rzeźby balansujące Jerzego "Jotki" Kędziory

Pałac w Rozkochowie
18 czerwca - 6 listopada 2022 r.

Zwiedzanie wystawy

Soboty: 12.00-17.00

Niedziele: 12.00-18.00

Rozkochow_01_Kedziora_Petit.jpg

Linoskoczek - Philippe Petit. Fot. Bartek Kędziora

W rozkochowskim założeniu pałacowym wyjątkową ekspozycję budują rzeźby balansujące Jerzego Jotki Kędziory, które bawiły i zastanawiały widzów światowych imprez artystycznych na całej północnej półkuli globu – od Tajpej i Singapuru, poprzez stołeczne miasta Bliskiego Wschodu, europejskie centra kulturowe po wybrane miasta w Stanach Zjednoczonych. Artysta prezentuje tu także kilka premierowych prac.

 

Jerzy Kędziora, decydując się na wystawę w przestrzeni zabytkowej – pałacu, ogrodu i parku –  obiektów przed renowacją, chce zwrócić uwagę na konieczność zachowania dziedzictwa przeszłości poprzez ochronę zabytków takich, jak dawne rezydencje. Sam tytuł ekspozycji odnosi się do stanu zawieszenia, zatrzymania, bycia pomiędzy, dla którego procesem twórczym można zapoczątkować ruch w stronę dopełnienia – odkrycia starej-nowej przestrzeni, którą można wypełnić istotnymi tożsamościowymi treściami.

Rozkochow_05_Kedziora_Open_Space.jpg

Open Space / Sztukmistrzyni. Fot. Bartek Kędziora

Wśród wielu artefaktów wystawienniczych można zobaczyć w naturze wybrane dzieła z dorobku artysty oraz kolejne na wielkoformatowych fotografiach Bartłomieja Kędziory – syna artysty. Poszerzają one arsenał pokazywanych prac i przedstawią je w innym wystawienniczym anturażu i kulturowych kontekstach. Ekspozycja fotograficzna to niemal autonomiczna wystawa wspierająca rzeźbiarski pokaz twórcy rzeźb balansujących.

Rozkochow_08_BKedziora_ADeren.JPG

Wystawa fotograficzna Bartka Kędziory. Fot. Andrzej Dereń

Rozkochow_09_BKedziora_ADeren.JPG

Wystawa fotograficzna Bartka Kędziory. Fot. Andrzej Dereń

Każda ekspozycja artysty ma swój wyrazisty charakter, chociażby przez miejsca ekspozycji, ale i prezentację dzieł świeżych, dotychczas niepokazywanych publicznie. Nie inaczej będzie w Rozkochowie. Pośród wcześniej widzianych balansjerów, biegunów czy akrobatów, którymi Kędziora zaludnia podniebne kwartały, zobaczymy nowe, czy wcześniej nie pokazywane w kraju figury ludzi i zupełnie już wyjątkowo zwierząt.

 

Wystawa tworzy niepowtarzalną okazję, by zobaczyć "Strażnika Perły", rzeźbę nieprezentowaną dotychczas w Polsce. Zrealizowana była specjalnie na ekspozycję w Międzynarodowym Centrum Finansowym w Dubaju (DIFC) i przez kilka miesięcy unosiła się nad jedną z ważniejszych osi urbanistycznych tej metropolii. Strażnikiem jest Falkon, ptak-drapieżnik, symbol Emiratów, a strzeże perły, czyli innego ważnego atrybutu utożsamiania się Arabów tamtego regionu, wcześniej istotnego składnika ich bogactwa narodowego.

Rozkochow_04_Kedziora_Straznik_Perly.jpg

Strażnik Perły. Fot. Bartek Kędziora

Absolutną premierę ekspozycyjną ma w Rozkochowie "Akrobata na rozwartym trapezie". Gimnastyk dla swojej ewolucji wykorzystuje akrobatyczne instrumentarium przygotowane mu przez rzeźbiarza. Ma ono pozwolić cyrkowcowi wykonywać akrobatyczno-żonglerskie sztuczki, w niewytłumaczalny sposób utrzymując równowagę luźno opuszczonego instrumentu.

Rozkochow_02_Kedziora_Na_trapezie.jpg

Akrobata na rozwartym trapezie. Fot. Bartek Kędziora

Na wystawie mają także swój premierowy pokaz lekkie w formie i bez pretensji do głębszych rozważań dwa małe figlarne "Delfinki". Taka egzotyczna, pałacowo-ogrodowa ciekawostka, o jakie często dawni właściciele znaczących nieruchomości wzbogacali je, chcąc zachwycić i zaciekawić swoich gości, by odróżnić się egzemplarzem zamorskiego indywiduum w swym obejściu.

Rozkochow_03_Kedziora_Delfinki.jpg

Delfinki. Fot. Bartek Kędziora

Ekspozycję tworzy także kilka dalszych wyjątkowych eksponatów, które świetnie wpisują się w przekształcane przestrzenie, unaoczniają wielki kulturowy potencjał miejsca. Mamy nadzieję, że tak jak inne wystawy Jerzego Kędziory w przybytkach podobnego typu (Zamek Książ, Dwór w Tomaszowicach, Zespół pałacowo-parkowy Józefa Brandta w Orońsku, Spichlerz i Góra Zamkowa w Olsztynie k. Częstochowy, Dwór i winnica w Wilkowicach, Dom Poezji Haliny Poświatowskiej w Częstochowie, kompleks Szpitala im. J. Babińskiego w krakowskim Kobierzynie, Zamek Bobolice na Jurze czy kompleks pałacowego parku w angielskim Rotherhamie) ta w Rozkochowie także przysporzy energii i dalszych refleksji, by kontynuować dzieło przywracania świetności skarbów dziedzictwa.

Rozkochow_07_Kedziora.jpg

Jerzy Kędziora. Fot. Bartek Kędziora

Pałac Rozkochów jest rezydencją w stylu baroku francuskiego dawnych rodów Redernów, Pücklerów i Seherr-Thossów. Jego integralną częścią jest prawie 16-hektarowy park ze starodrzewem. W styczniu 2021 r. rozpoczął się nowy etap w dziejach pałacu. Właścicielem zabytkowej budowli stał się Grzegorz Wnęk, którzy otworzył obiekt na wydarzenia kulturalne i społeczne. Jeszcze w tym samym roku w pałacu odbył się szereg wydarzeń muzycznych, wystaw plastycznych i historycznych, a także imprez edukacyjnych i społecznych. Powstała Fundacja Pałacu Rozkochów – Pomiędzy, której celami wiodącymi są realizacja remontu pałacu i rewitalizacja parku oraz kreowanie życia kulturalnego i społecznego w regionie. 

Rozkochow_06_Kedziora.jpg

Król i królowa. Fot. Bartek Kędziora

Organizatorzy wystawy: Fundacja Pałacu Rozkochów – Pomiędzy oraz Fundacja Art&Balance

English

Exhibition: Suspension - Complement
Balancing sculptures by Jerzy "Jotka" Kędziora
Palace in Rozkochów
June 18 - November 6, 2022

Visiting the exhibition

Saturdays: 12.00-17.00

Sundays: 12.00-18.00

Rozkochow_01_Kedziora_Petit.jpg

Tightrope Walker - Philippe Petit. Photo by Bartek Kędziora

In the palace complex in Rozkochów, a unique exhibition is built of balancing sculptures by Jerzy Jotka Kędziora, which amused and puzzled viewers of world artistic events throughout the northern hemisphere of the globe - from Taipei and Singapore, through the capital cities of the Middle East, European cultural centers to selected cities in the United States. The artist also presents several premiere works here.

 

Jerzy Kędziora, deciding to exhibit in the historic space - the palace, garden and park - of the buildings before renovation, wants to draw attention to the need to preserve the heritage of the past by protecting monuments such as former residences. The very title of the exhibition refers to the state of suspension, stopping, being in between, for which the creative process can be initiated towards completion/complement - the discovery of old-new space that can be filled with significant identity content.

Rozkochow_05_Kedziora_Open_Space.jpg

Open Space / Conjurer. Photo by Bartek Kędziora

Among the many exhibition artifacts, you can see selected works from the artist's oeuvre in nature and more in large format photographs by Bartłomiej Kędziora - the artist's son. They expand the arsenal of the exhibited works and present them in different exhibition settings and cultural contexts. The photographic exhibition is an almost autonomous exhibition supporting a sculptural show by the creator of balancing sculptures.

Rozkochow_08_BKedziora_ADeren.JPG

Photo exhibition of Bartek Kędziora. Photo by Andrzej Dereń

Rozkochow_09_BKedziora_ADeren.JPG

Photo exhibition of Bartek Kędziora. Photo by Andrzej Dereń

Each exhibition of the artist has its own expressive character, if only through the places of the exhibition, but also the presentation of fresh works, previously not shown in public. It will be no different in Rozkochów. Among previously seen balancers or acrobats, with which Kędziora populates the sky quarters, we will see new figures of people and, quite exceptionally, animals that have not been shown before in the country.

 

The exhibition creates a unique opportunity to see the "Pearl's Guardian", a sculpture that has not been presented in Poland so far. It was made especially for the exhibition at the International Financial Center in Dubai (DIFC) and for several months hovered over one of the most important urban axes of this metropolis. The guardian is Falcon, a bird-predator, a symbol of the Emirates, and he guards the pearl, which is another important attribute of identification of the Arabs of that region, previously an important component of their national wealth.

Rozkochow_04_Kedziora_Straznik_Perly.jpg

Pearl's Guardian. Photo by Bartek Kędziora

"Acrobat On An Open Trapeze" has an absolute exhibition premiere in Rozkochów. For his evolution, the gymnast uses acrobatic instruments prepared for him by the sculptor. It is supposed to allow the circus performer to perform acrobatic juggling tricks, inexplicably maintaining the balance of the loosely lowered instrument.

Rozkochow_02_Kedziora_Na_trapezie.jpg

An Acrobat On An Open Trapeze. Photo by Bartek Kędziora

At the exhibition, they also have their premiere show, light in form and without pretensions to deeper considerations, two playful "Little Dolphins". Such an exotic, palace and garden curiosity, which the former owners of significant real estate often enriched them with, wanting to delight and intrigue their guests, to distinguish themselves with a copy of an overseas individual in their household.

Rozkochow_03_Kedziora_Delfinki.jpg

Little Dolphins. Photo by Bartek Kędziora

The exhibition is also made up of several other unique exhibits that perfectly fit into the transformed spaces, demonstrating the great cultural potential of the place. We hope that, like other exhibitions by Jerzy Kędziora, in places of similar type (Ksiaz Castle, Manor House in Tomaszowice, Józef Brandt's Palace and Park Complex in Orońsko, Granary and Góra Zamkowa in Olsztyn near Częstochowa, Manor House and Vineyard in Wilkowice, Halina's Halina Poświatowska's House of Poetry in Częstochowa, the J. Babiński's Hospital complex in Kobierzyn in Kraków, the Bobolice Castle in Jura or the complex of a palace park in Rotherham, England), the one in Rozkochów will also provide energy and further reflection to continue the work of restoring the splendor of heritage treasures.

Rozkochow_07_Kedziora.jpg

Jerzy Kędziora. Photo by Bartek Kędziora

The Rozkochów Palace is a residence in the French Baroque style of the former Redern, Pückler and Seherr-Thoss families. Its integral part is an almost 16-hectare park with old trees. In January 2021, a new stage in the history of the palace began. The owner of the historic building became Grzegorz Wnęk, who opened the building for cultural and social events. In the same year, a number of musical events, art and historical exhibitions, as well as educational and social events took place in the palace. The Rozkochów Palace Foundation - Between was established, whose main goals are the renovation of the palace and the revitalization of the park, as well as the creation of cultural and social life in the region.

Rozkochow_06_Kedziora.jpg

King and Queen. Photo by Bartek Kędziora

Exhibition organizers: Rozkochów Palace Foundation – Between and Art&Balance Foundation

Photos

Galeria / Gallery:

Photo by Bartek Kędziora

bottom of page