top of page

Wystawa: Balans w koronach drzew. Rzeźby Jerzego "Jotki" Kędziory
Europos Parkas pod Wilnem
16 lipca 2020 r. - marzec 2022 r.

Europos_Parkas_05.jpg

Artysta, Fundacja oraz Europos Parkas (Open-Air Museum of the Centre of Europe) zapraszają na plenerową wystawę rzeźb balansujących, które zostaną zamontowane w urokliwym i przepastnym parku rzeźb pod Wilnem.

Europos_Parkas_04.JPG

Jerzy Kędziora w środku instalacji "LNK Infotree" Gintarasa Karosasa z kolekcji Europos Parkas, styczeń 2020. Fot. B. Kędziora

Na wystawie zostanie zaprezentowanych 12 prac, w tym cztery z nowego cyklu "Atleci - Sportowcy". Swoją premierową odsłonę będą miały tu dwie rzeźby - nowa wersja "Wioślarza" oraz "Na kółkach".

Europos Parkas to założony w 1987 r. przez artystę Gintarasa Karosasa park rzeźb ulokowany na 55 hektarach.
W stałej kolekcji znajduje się tu ponad 100 prac artystów z 27 krajów, m.in. takich sław, jak Magdalena Abakanowicz, Javier Cruz, Dennis Oppenheim czy Sol LeVitt.

Europos_Parkas_06.jpg

Jerzy Kędziora i Gintaras Karosas. Fot. B. Kędziora

Od artysty: Od lat nieskutecznie próbowałem sprostać wyzwaniu, jakie jeszcze za „starego” porządku politycznego, stawiali mi twórcy zza naszej wschodniej granicy: Litwini, Gruzini, Łotysze, a nawet Kazachowie, z którymi spotykałem się na międzynarodowych plenerach w Polsce. Sygnalizowali mi chęć pokazania moich dzieł na swoim terenie w swych obszarach kulturowych. Zaproszenie od Gintarasa Karosasa – znakomitego artysty, twórcy, animatora i organizatora Europos Parkas – wielce znaczącego dla współczesnej rzeźby nie tylko dla naszej części Europy – bardzo mnie ucieszyło. Styczniowa wizyta zapoznawcza utwierdziła mnie w przekonaniu, że jest to świetne miejsce na prezentację rzeźb balansujących. Pokazanie moich prac w kontekście dzieł wielu znakomitości sztuki współczesnej zgromadzonych przez Gintarasa jest przyjemnością i podnosi dla mnie poprzeczkę.

English

Exhibition: Balance in the Treetops - Jerzy "Jotka" Kędziora
Europos Parkas near Vilnius, Lithuania
July 16, 2020 - March 2022

Europos_Parkas_05.jpg

The artist, Art&Balance Foundation and Europos Parkas (Open-Air Museum of the Center of Europe) invite you to an outdoor exhibition of balancing sculptures, which will be installed in the charming and vast sculpture park near Vilnius.

Europos_Parkas_04.JPG

Jerzy Kędziora inside an installation "LNK Infotree" by Gintaras Karosas from the Europos Parkas' collection, January 2020. Photo by Bartek Kędziora

The exhibition will present 12 works, including four from the new cycle "Athletes - Sportsmen". Two sculptures will have their premiere release here - the new version of "Rower" and "On Hoops".

Europos Parkas is a sculpture park founded in 1987 by the artist Gintaras Karosas located on 55 hectares. The permanent collection consists of over 100 works of artists from 27 countries, including art celebrities such as Magdalena Abakanowicz, Javier Cruz, Dennis Oppenheim and Sol LeVitt.

Europos_Parkas_06.jpg

Jerzy Kędziora and Gintaras Karosas. Photo by Bartek Kędziora

From the artist: For years, I have been unsuccessfully trying to meet the challenge, which for the "old" political order, posed to me from behind our eastern border: Lithuanians, Georgians, Latvians, and even Kazakhs, whom I met at international artistic plein-airs in Poland. They signaled a desire to show my works on their territory in their cultural areas. I was very pleased receiving the invitation from Gintaras Karosas - an outstanding artist, creator, animator and organizer of the Europos Parkas - very significant for contemporary sculpture not only for our part of Europe. The familiarization visit in January confirmed my belief that this is a great place for presenting balancing sculptures. Showing my sculptures in the context of the artworks of many celebrities of modern art gathered by Gintaras is a pleasure and raises the rank of the event.

bottom of page