top of page

Wystawa: Ku równowadze. Rzeźby balansujące Jerzego "Jotki" Kędziory

Szeroka, Królowej Jadwigi, TORUŃ

6 października - 15 listopada 2020 r.

Ku_rownowadze_plakat-m.jpg

„Ku równowadze” to projekt plenerowej prezentacji słynnych rzeźb balansujących, u których zarania stanęły przemyślenia artysty Jerzego Kędziory związane z transformacją ustrojową lat 80. i 90. - były wyrazem niepokoju – jak odnajdę się w nowej rzeczywistości, rządzącej się nowymi dla wszystkich regułami, zawieszony pomiędzy starym a nowym, wydany na działanie zmieniającego się otoczenia. Projekt ten był metaforą zmiany, z czasem nabrał wymiaru ponadjednostkowego i w pewnym sensie uniwersalnego.

Dzisiaj stajemy w obliczu nowych wyzwań, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym - jak poradzić sobie w sytuacji nadciągających kryzysów – ekonomicznego, politycznego, społecznego, jak odnaleźć się w świecie pandemii, niepewności jutra, zmieniających się międzyludzkich relacji.

Torun_01_Na_gleboka_wode.jpg

Fot. Bartek Kędziora

Rzeźby balansujące bez względu na miejsce ich prezentacji - czy to w Europie, czy w Ameryce, czy w Azji - zawsze przyciągają uwagę widzów, często skłaniając ich do refleksji nad tym, czego doświadczamy w życiu i jak działać, by zachować zewnętrzną, a przede wszystkim wewnętrzną równowagę. Wszyscy potrzebujemy teraz takiej refleksji, jednocześnie chcemy wracać do normalności, której częścią jest także obcowanie ze sztuką, stąd pomysł na projekt „Ku równowadze”, który w zamyśle artysty i Fundacji ma stanowić serię pokazów tych intrygujących i dążących do równowagi postaci w miejscach, w których dotąd nie były prezentowane. To projekt, w którym sztuka dostępna jest dla każdego, a jednocześnie stanowiąca zaproszenie do refleksji, dyskusji, dialogu; projekt, który nie ma politycznych kontekstów, a odwołuje się do tego, co podstawowe – kondycji ludzkiej w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Zawsze po traumie potrzebujemy powrotu do wspólnoty, poczucia, że jesteśmy razem, że możemy liczyć na wzajemne wsparcie, że jest w nas siła, i poczucie, że uda nam się pokonać pojawiające się przeciwności.

 

Do prezentacji sześciu rzeźb został wybrany wraz z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Torunia i Biurem Toruńskiego Centrum Miasta - trakt ul. Królowej Jadwigi i Szerokiej. Wystawa jest realizowana w ramach konkursu na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w II półroczu 2020 roku w zakresie wspierania rozwoju kultury i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej.

Torun_20_Open_Space.jpg

Fot. Bartek Kędziora

Od artysty: Wystawa jest luźnym i przekrojowym zestawem przedstawicieli kilku cykli realizowanych przeze mnie na przestrzeni ostatniego dwudziestopięciolecia. Widzowie w Toruniu zobaczą prace z serii „Groteska transformacji”, „Bieguni”, „Małe akrobatki” czy najnowszej poświęconej herosom sportu.

Prezentacja jest próbą przerwania niemocy w tych niełatwych czasach (wyrzeczeń i obostrzeń), co dla mnie ważne w realu, nie on-line. To manifestacja ku równowadze - oswajania i normalizowania stosunków międzyludzkich.

 Zrealizowano przy wsparciu Gminy Miasta Toruń.

 

Jerzy Kędziora wraz z Fundacją Art&Balance dziękują Właścicielom i Administratorom kamienic
za wyrażenie zgody na instalację rzeźb.

Herb_Torunia_-_dopisek_Zrealizowano_-_ac
English

Exhibition: Toward Balance
Balancing Sculptures by Jerzy "Jotka" Kędziora

Szeroka St., Królowej Jadwigi St., TORUŃ, POLAND
October 6 - 15 November, 2020

Ku_rownowadze_plakat-m.jpg

"Towards Balance" is a project of an outdoor presentation of the famous balancing sculptures, at the beginning of which were the thoughts of the artist Jerzy Kędziora related to the political transformation of the 1980s and 1990s - they were an expression of anxiety - how will I find myself in a new reality, governed by new rules for everyone, suspended between the old and the new, exposed to the changing environment. This project was a metaphor of change, over time it acquired a supra-individual and, in a sense, universal dimension.

Today we are facing new challenges, both in the individual and social dimensions - how to deal with the upcoming crises - economic, political, social, how to find oneself in the world of pandemic, uncertainty of tomorrow, changing interpersonal relationships.

Torun_01_Na_gleboka_wode.jpg

Regardless of the place of their presentation - whether in Europe, America or Asia - balancing sculptures always attract the attention of viewers, often making them reflect on what we experience in life and how to act in order to preserve the external and, above all, inner balance. We all need such reflection now, and at the same time we want to return to normality, which also includes communing with art, hence the idea for the project "Towards Balance", which, according to the artist and the Foundation, is to be a series of shows of these intriguing characters striving for balance in places where which have not yet been presented. It is a project in which art is available to everyone, and at the same time it is an invitation to reflection, discussion and dialogue; a project that has no political contexts and refers to what is fundamental - the human condition in the individual and community dimension. After a trauma, we always need a return to the community, a sense that we are together, that we can count on mutual support, that there is strength in us, and a sense that we will be able to overcome adversities.

 

The tract - Królowej Jadwigi St. and Szeroka St. - was chosen by the Department of Culture of the City of Toruń and the Office of the Toruń City Center to present six sculptures. The exhibition is carried out as part of a competition for the performance of public tasks related to the implementation of the commune's tasks in the second half of 2020 in the field of supporting the development of culture and protecting its assets and maintaining national tradition.

Torun_20_Open_Space.jpg

From the artist: The exhibition is a loose and cross-sectional set of representatives of several cycles realized by me over the last twenty-five years. Viewers in Toruń will see works from the series "Grotesque of Transformation", "Flights", "Little Acrobats" or the latest one dedicated to sports heroes.

The presentation is an attempt to stop the impotence in these difficult times (renunciations and restrictions), which is important to me in real life, not online. It is a manifestation towards balance - taming and normalizing interpersonal relations.

 Implemented with the support of the Municipality of Toruń.

 

Jerzy Kędziora and the Art&Balance Foundation would like to thank the owners and administrators of the tenement houses for agreeing to install the sculptures.

Herb_Torunia_-_dopisek_Zrealizowano_-_ac
Photos

Galeria / Gallery:

Photo by Bartek Kędziora

bottom of page