top of page

Wystawa: Ikony 100-lecia niepodległości Polski - między balansami
Poczesna Galeria Rzeźby przy studio Jerzego „Jotki” Kędziory
od lipca 2018 r.

 

Na przełomie lipca i sierpnia w Poczesnej Galerii Rzeźby został uruchomiony i udostępniony szerokiej publiczności projekt Jerzego „Jotki” Kędziory afirmujący 100-lecie niepodległości Polski. Artysta wkomponował
w stałą wystawę rzeźb balansujących kilkanaście rzeźbiarskich portretów znaczących postaci polskiej kultury, polityki i duchowości żyjących i działających po roku 1918 w Polsce i wspierających jej poczynania z zagranicy.

07_Ikony_niepodleglosci.jpeg

Portrety te Kędziora realizował w szerszym przedziale czasowym w ramach przymiarek do pomnikowych rozwiązań konkursowych, innych artystycznych projektów i realizacji, z sympatii i wyrażenia hołdu dla ich postaw i twórczości. Przedstawiają m.in. Józefa Piłsudskiego, Jana Ignacego Paderewskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszkę, Ronalda Reagana, Halinę Poświatowską, Gustawa Holoubka, Krzysztofa Pendereckiego, Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pośpiecha, Jerzego Kuleja.

04_Ikony_niepodleglosci.jpeg

Przy okazji tego pokazu, w plenerowym anturażu będzie można zobaczyć najnowsze i te już wcześniej widziane rzeźby balansujące oraz utwory lub ich detale z codziennego artystycznego spektrum twórczego. Sztywny, stabilny krąg oficjalnych portretów stanowi jakby fundament, świadkujący pełnemu dynamicznego życia dniu dzisiejszemu studia artysty. Wyjazdowi ekspozycji na Polską Ścieżkę Artystyczną w Singapurze, pokazowi do Tajpej, planowanym prezentacjom w Lublinie czy Bełchatowie.

Wystawę rzeźb w naturze poszerza pokaz ich fotograficznych wizerunków w przedstawieniach Bartłomieja Kędziory - syna artysty.

06_Ikony_niepodleglosci.jpeg
02_Ikony_niepodleglosci.jpeg
08_Ikony_niepodleglosci.jpeg
English

Exhibition: Icons of the 100th anniversary of Poland's independence - between the balances
Poczesna Sculpture Gallery at the studio of Jerzy "Jotka" Kędziora
from July 2018

At the turn of July and August in the Poczesna Sculpture Gallery, Jerzy "Jotka" Kędziora's project was launched and made available to the general public, affirming the 100th anniversary of Poland's independence. In the permanent exhibition of balancing sculptures, the artist included several sculptural portraits of significant figures of Polish culture, politics and spirituality who lived and worked in Poland after 1918 and supported its activities from abroad.

07_Ikony_niepodleglosci.jpeg

Jerzy Kędziora made these portraits in a wider period of time as part of trying on monumental competition solutions, other artistic projects and realizations, out of sympathy and expression of homage to their attitudes and work. They present e.g. Józef Piłsudski, Jan Ignacy Paderewski, Cardinal Stefan Wyszyński, John Paul II, Fr. Jerzy Popiełuszko, Ronald Reagan, Halina Poświatowska, Gustaw Holoubek, Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Krzysztof Pośpiech, Jerzy Kulej.

04_Ikony_niepodleglosci.jpeg

 

On the occasion of this show, in the open-air entourage, you will be able to see the latest and previously seen balancing sculptures as well as pieces or their details from the everyday artistic creative spectrum. A rigid, stable circle of official portraits is a kind of foundation, testifying to the dynamic life of today's studio of the artist, the exposition The Polish Public Art Trail in Singapore, the show in Taipei, planned presentations in Lublin or Bełchatów.

The exhibition of sculptures in nature is extended by a show of their photographic images in the representations of Bartłomiej Kędziora - the artist's son.

06_Ikony_niepodleglosci.jpeg
02_Ikony_niepodleglosci.jpeg
08_Ikony_niepodleglosci.jpeg
bottom of page