top of page

Stała prezentacja rzeźb balansujących Jerzego Kędziory w Columbus!
Schiller Park, Columbus, Ohio, USA
od czerwca 2022 r.

5 czerwca 2022 r. dobiegła końca wystawa "Zawieszenie" w Schiller Parku w Columbus w Ohio, która ku uciesze spacerowiczów nieco się przedłużyła ze względu na pandemię.

Społeczność zgromadzona wokół Parku obdarzyła rzeźby Kędziory dużą estymą, a wielu deklarowało, że wprost pokochało te dzieła i nie zgadza się na ich brak. Jednym z widomych dowodów tych uczuć była zbiórka funduszy przez Friends of Schiller Park, aby aż 5 utworów artysty pozostało w tym szacownym zielonym kompleksie na stałe. Mają one kulturowo ubogacić ten wyjątkowy parkowy przybytek założony przed 150 laty przez niemiecką w większości emigrację.

Rzeźby opisane teraz na trwałych brązowych tablicach stanowią o nowej polskiej myśli rzeźbiarskiej w międzynarodowych układach artystycznych.  Para podrostków - "Chłopiec z latawcem" i "Dziewczynka (Pabla) z jojo" ustawieni i wyniesieni ponad główne bramy parku niejako zapraszają do jego wnętrz i zwiastują sposób relaksowego w nim pobytu. "Wioślarz" podkreśla wagę akwenu parkowego, a para ludzi-dzwonów "Podzwonne pieśni" afirmuje treść „Pieśni o dzwonie” - jednego z ważniejszych utworów niemieckiego romantyka, patrona parku Friedricha Schillera. Stanęły na bezludnej nieco wysepce, ale w przyszłości zostaną ustawione na środku wodnej tafli parkowego stawu, czyniąc z niego szczególny cokół, który wodnymi odbiciami i refleksami ma nieść głoszone przez tę parę figur przesłania niemieckiego wieszcza i polskiego rzeźbiarza.

Katharine Moore - Friends of Schiller Park: Wybór i rozmieszczenie dzieł sztuki przeznaczonych do przestrzeni publicznej nie jest dla osób o słabym sercu, a przestrzenie historyczne mogą być szczególnym wyzwaniem – co tłumaczy dziesięciolecia, jakie upłynęły między pozyskaniem nowych dzieł dla zabytkowego Parku Schillera w Columbus w stanie Ohio. Jerzy Kędziora obrócił ten proces na łeb na szyję! Zamiast próbować wynegocjować wybór, który zadowoli część społeczności, rzeźby Kędziory rzuciły czar na miasto od dnia rozpakowania kontenera i rozpoczęcia instalacji. Nie było debaty. Nie było niechętnych opinii. Zamiast tego jest wspólna radość, ożywione przestrzenie i wzmocnienie naszego poczucia miejsca i tożsamości. Nie da się ująć tej transformacji w słowa, ale jest to życzenie, które składamy każdej społeczności poszukującej więcej pokrewieństwa i interakcji społecznych. Jeśli ktoś spaceruje samotnie, pojawia się przymus znalezienia innej osoby, z którą można nawiązać kontakt wzrokowy – wymienić skinienie głowy, które podziela uczucie zachwytu. Będziemy dozgonnie wdzięczni za to, że Columbus odkryło sztukę Jerzego Kędziory.

Angielski

Permanent exhibition of Jerzy Kędziora's balancing
sculptures in Columbus!

Schiller Park, Columbus, Ohio, USA
since June 2022

On June 5, 2022, the "Suspension" exhibition in Schiller Park in Columbus, Ohio came to an end, which, to the delight of walkers, was slightly extended due to the pandemic.

The community gathered around the Park gave the sculptures of Kędziora great esteem, and many declared that they simply loved these works and did not agree to their absence. One of the visible proofs of these feelings was the fundraising by the Friends of Schiller Park so that as many as 5 of the artist's works will remain in this venerable green complex on a permanent basis. They are to culturally enrich this unique park shrine founded 150 years ago by mostly German emigrants.

The sculptures now described on permanent bronze plaques constitute a new Polish sculptural thought in international artistic systems. A couple of teenagers - "Boy With A Kite" and "Girl With a Yo-Yo" placed and elevated above the main gates of the park invite you to enter its interiors and herald a relaxing stay there. "Rower" emphasizes the importance of the park body of water, and the pair of people-bells "Bell Songs" affirms the content of "Song of the Bell" - one of the most important works by Friedrich Schiller, a German Romantic, patron of the park. They stood on a somewhat uninhabited island, but in the future they will be placed in the middle of the water surface of the park pond, making it a special pedestal which, with water reflections, is to carry the message of the German bard and Polish sculptor proclaimed by this pair of figures.

Katharine Moore - Friends of Schiller Park: Undertaking the selection and placement of public art is not for the faint of heart, and historic spaces can be particularly challenging - which explains the decades between acquiring new works for historic Schiller Park in Columbus, Ohio. Jerzy Kędziora turned that process on its ear!  Rather than trying to negotiate a selection that would please some portion of the community, the Kędziora sculptures cast an enchanting spell over the city from the day the shipping container was unpacked and installation began.  There was no debate. There were no descending opinions. There is instead shared joy, invigorated spaces, and an enhancement to our sense of place and identity. It is impossible to put the transformation into words, but it is a wish we make for every community seeking more kinship and social interaction.  If one is strolling along alone, there is a compulsion to find another with which to make eye contact – to exchange a nod that shares the sensation of wonder. We will be endlessly grateful that Columbus discovered the possibilities of Jerzy Kędziora’s work.

Zdjęcia

Otwarcie / The opening:

Wystawa stała w Parku Schillera w Columbus / The permanent exhibition in Schiller Park, Columbus, OH:

Photo by Bartek Kędziora

bottom of page