top of page

Projekt: Osiedle rezydencjalne Kado Karim

Instalacja rzeźb balansujących Jerzego "Jotki" Kędziory

Jurmala, Łotwa, 2018

08_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa_Fot._Bartek_

Dwie rzeźby Jerzego "Jotki" Kędziory stały się wisienkami na torcie Kado Karim, światowej klasy narodowego projektu architektonicznego na Łotwie. To wyjątkowe "osiedle" w centrum Jurmali, nadmorskiego kurortu pod Rygą, jest realizacją pomysłu światowej sławy architekta i projektanta Karima Rashida. Projekt ten wprowadza nową filozofię, nowe oblicze i nowego ducha w ideę "sztuki życia i życia ze sztuką". Doproszenie polskiego rzeźbiarza do tego głośnego  projektu jest  uznaniem dla talentu  i osiągnięć twórczych artysty, a połączenie ich z myślą Karima Rashida - chociaż nieoczekiwane i zaskakujące - w pełni uzasadnione. Jest potwierdzeniem niezależnej pozycji Jerzego Kędziory we współczesnej plastyce przestrzennej realizowanej w otwartych przestrzeniach.

01_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa_Fot._Bartek_

Balansujące rzeźbiarskie kompozycje młodych akrobatów, żyjące ruchem natury, umieszczone w centrum rashidowskiego założenia na wysokości okien mają ogniskować uwagę mieszkańców na duchowych wartościach obiektów artystycznych, a dodatkowo zbliżać i harmonizować współżycie.

Z estetycznego punktu widzenia permanentna wahliwość rzeźb umieszczonych na linowych cokołach wpisuje się i podkreśla płynno-rytmiczne przestrzenie architektonicznego rozwiązania.

15_Otwarcie_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa.jpg

21 sierpnia  odbyło się oficjalne udostępnienie przestrzeni mieszkaniowej kompleksu Kado Karim.  Samo założenie architektoniczne z jego dizajnerskim wyposażeniem daje wrażenie bycia w miejscu wyjątkowym, nawet nieco magicznym, a zgromadzone na stałe i do czasowych ekspozycji dzieła sztuki przydają mu dodatkowych smaczków. 

11_Otwarcie_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa.jpg
14_Otwarcie_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa.jpg
08_Otwarcie_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa.jpe
English

Project: Residential Area Kado Karim
Installation of Jerzy "Jotka" Kędziora's balancing sculptures rzeźb balansujących Jerzego "Jotki" Kędziory
Jurmala, Latvia, 2018

08_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa_Fot._Bartek_

Two sculptures by Jerzy "Jotka" Kędziora became the very important part of the Kado Karim - a world-class national architectural project in Latvia. This unique residential area in the center of Jurmala, a seaside resort near Riga, is the realization of the idea of the world-famous architect and designer Karim Rashid. The project introduces a new philosophy and a new spirit into the idea of "the art of living and living with art". Inviting the Polish sculptor to this loud project is a recognition of the artist's talent and creative achievements, and combining them with Karim Rashid's mind - though unexpected and surprising - fully justified. It is a confirmation of Jerzy Kędziora's independent position in contemporary art in open spaces.

01_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa_Fot._Bartek_

Balancing sculptural compositions of young acrobats, living by the movement of nature, placed in the center of the Rashid's complex at the height of the windows are designed to focus the attention of residents on the spiritual values of artistic objects, and to bring together and harmonize intercourse.

From an aesthetic point of view, the permanent oscillation of the sculptures placed on the rope plinths fits in and emphasizes the smooth-rhythmic spaces of the architectural solution.

15_Otwarcie_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa.jpg

On August 21, the residential area of the Kado Karim complex was officially opened. The architectural creation itself with its designer equipment gives the impression of being in a unique place, even a bit magical, and it is forced by the pieces of art that are permanently and temporarily displayed around.

11_Otwarcie_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa.jpg
14_Otwarcie_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa.jpg
08_Otwarcie_Kado_Karim_Jurmała_Łotwa.jpe
bottom of page