top of page

Wystawa: Polska Ścieżka Kulturalna w Singapurze
(The Polish Public Art Trail in Singapore)

Rzeźby balansujące Jerzego "Jotki" Kędziory
październik 2018 r. - marzec 2019 r.

Polska rzeźba za sprawą Jerzego „Jotki” Kędziory podbija Azję. W grudniu została zakończona, zapoczątkowana jeszcze w październiku, instalacja wyjątkowych rzeźb balansujących składających się na Polską Ścieżkę Kulturalną w Singapurze.

01_Singapur_JJKedziora_Ogrody_Botaniczne

Do wcześniej wyeksponowanych w słynnych Ogrodach Botanicznych czterech kompozycji dołączyły kolejne – przy siedzibie Fundacji Azja – Europa mieszczącej się w kompleksie uniwersyteckim, oraz w przestrzeniach szczególnego The Quincy Hotel na wzgórzu Elżbiety w prestiżowej dzielnicy metropolii. Tu zagościły kompozycje akrobatów z krzesłami. Na krawędzi wysuniętego poza obrys elewacji, basenowego tarasu na dwunastym piętrze zamontowany został indywidualista, a na zielono-wodnym założeniu tarasowym przed hotelem akrobaci wykonujący swoje ewolucje w duecie. Hotel wabi gości opinią miejsca o walorach dizajnerskich i wpisującego się w wiele działań artystycznych. Dzieła Kędziory doskonale się tu odnalazły.

02_Singapur_JJKedziora_QuincyHotel_f.BKe
03_Singapur_JJKedziora_QuincyHotel_f.BKe
05_Singapur_JJKedziora_QuincyHotel_f.BKe
04_Singapur_JJKedziora_QuincyHotel_f.BKe
06_Singapur_JJKedziora_QuincyHotel_f.BKe

W siedzibie Fundacji Azja – Europa natomiast, nad centralnym, zielonym jej atrium wyeksponowana została balansująca “Nieskończoność”. Taka lokalizacja rzeźby powoduje, że każdy odwiedzający ASEF, w tym bardzo elitarni i wpływowi goście, muszą zwrócić uwagę na to wyjątkowe dzieło, oryginalny przejaw polskiej sztuki współczesnej. Wśród nich są i będą twórcy nowych projektów artystycznych i kulturalnych ogniskujących się na obu kontynentach. Rzeźba już zwróciła ich zainteresowanie I padły pierwsze propozycje ujęcia ich w nowych artystycznych przedsięwzięciach.

07_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.BKed
08_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.BKed
09_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.PKut

Na tarasach wokół atrium odbyło się uroczyste otwarcie Ścieżki. Po wystawienniczej prezentacji rzeźby oraz kilkunastu wielkoformatowych fotogramach autorstwa Bartłomieja Kędziory przedstawiających kompozycje balansujące w różnych zakątkach świata oprowadzali zebranych autor rzeźb oraz dyrektor Singapore International Contemporary Art Society. W prawdziwie wielonarodowym gronie, w którym przewijali się głównie szefowie i przedstawiciele międzynarodowych agend, m.in. z Chin, Niemiec, Wietnamu, Filipin, Włoch, Hiszpanii, Indii, Hiszpanii - realizujących tu fundacyjne programy - oraz oczywiście Singapurczycy i goście z Polski, Ścieżka została oficjalnie “uruchomiona”.

10_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.PKut
11_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.PKut
12_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.PKut

Na Polską Ścieżkę Kulturalną składają się jeszcze, balansujące wśród podrównikowej zieleni w objętym patronatem UNESCO Singapore Botanic Gardens, rzeźby z grupy młodych linoskoczków, a wśród nich takie, jak: „Gimnastyczka z biczami”, „Dziewczynka Pabla” czy „Chłopiec z małpkami“.

14_Singapur_JJKedziora_Ogrody_Botaniczne
15_Singapur_JJKedziora_Ogrody_Botaniczne
16_Singapur_JJKedziora_Ogrody_Botaniczne
13_Singapur_JJKedziora_Ogrody_Botaniczne

Na pełniejszą ekspozycję oczekuje w Ambasadzie Polski w Singapurze popiersie I.J. Paderewskiego, które zostało ofiarowane polskiej placówce przez artystę. W ramach wydarzeń towarzyszących Ścieżce w październiku podczas cumowania Daru Młodzieży w Singapurze, na żaglowcu, który płynie dookoła świata w Rejsie Niepodległości, zainstalowana została rzeźba balansująca „Zerwane kółko”. Gimnastyk wraz ze statkiem wyruszył w dalszą drogę.

17_Singapur_JJKedziora_Ambasada.jpeg
18_Singapur_JJKedziora_Dar_Mlodziezy.jpg
19_Singapur_JJKedziora_Dar_Mlodziezy.jpg

Polska Ścieżka Kulturalna (The Polish Public Art Trail in Singapore) realizowana jest w ramach współpracy Fundacji Art&Balance i Instytutu im. Adama Mickiewicza oraz Singapore International Contemporary Art Society, przy wsparciu Polskich Linii Lotniczych LOT, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Singapurze i Miasta Kraków.

SINGAPUR, Singapur, AMB, eps - EN.jpg
Logo Krakow.jpg
LOT-logo.jpg
LOGO IAM-CULTURE 2016 EN black.jpg
English

Exhibition: The Polish Public Art Trail in Singapore
Balancing sculptures of Jerzy 'Jotka' Kędziora
October 2018 - March 2019

The Polish sculpture thanks to Jerzy "Jotka" Kędziora has conquered Asia. The installation of unique balancing sculptures making up the Polish Public Art Trail in Singapore - which was initiated in October - was completed in December.

01_Singapur_JJKedziora_Ogrody_Botaniczne

The previously four artworks are displayed in the famous Botanic Gardens. Other ones appeared - at the headquarters of the Asia - Europe Foundation located in the university zone, and in The Quincy Hotel on the Mount Elisabeth in the prestigious metropolitan district. The acrobats with chair were arranged here. At the edge of the façade, the pool terrace on the twelfth floor, an individualist was mounted, and on the green-water terrace foundation in front of the hotel, acrobats performing their duo stunts. The hotel attracts guests with the opinion of a place with design values and many artistic activities. The Jerzy Kędziora’s artworks perfectly suit here.

02_Singapur_JJKedziora_QuincyHotel_f.BKe
03_Singapur_JJKedziora_QuincyHotel_f.BKe
05_Singapur_JJKedziora_QuincyHotel_f.BKe
04_Singapur_JJKedziora_QuincyHotel_f.BKe
06_Singapur_JJKedziora_QuincyHotel_f.BKe

Additionally, a balancing "Infinity" was exposed at the headquarters of the Asia-Europe Foundation, above its central, green atrium. This location of the sculpture makes every visitor to ASEF, including very elite and influential guests, pay attention to this unique work, the original manifestation of Polish contemporary art. Among them there are and will be the creators of new artistic and cultural projects focusing on both continents. The sculpture has already attracted their interest and the first proposals for their inclusion in new artistic undertakings have been made.

07_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.BKed
08_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.BKed
09_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.PKut

The ceremonial opening of the "Trial" took place on the terraces around the atrium. There were also displayed several large-format photograms presenting balancing sculptures in various corners of the world. Photos are by Bartłomiej Kędziora. The "Trail" was officially "launched" in a truly multinational group, where mainly bosses and representatives of international agendas, including from China, Germany, Vietnam, Philippines, Italy, Spain, India - implementing foundation programs here - and of course, Singaporeans and guests from Poland.

10_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.PKut
11_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.PKut
12_Singapur_JJKedziora_Azja_Europaf.PKut

The Polish Public Art Trail is also composed of sculptures from the group of young tightrope walkers, balancing among the equatorial greenery in the UNESCO Singapore Botanic Gardens, among others such as: "A Gymnast with Whips", "Pablo’s Girl" or "A Boy with Monkeys”.

14_Singapur_JJKedziora_Ogrody_Botaniczne
15_Singapur_JJKedziora_Ogrody_Botaniczne
16_Singapur_JJKedziora_Ogrody_Botaniczne
13_Singapur_JJKedziora_Ogrody_Botaniczne

A bust of Ignacy Jan Paderewski, that was gifted to the Polish Embassy in Singapore by the artist, expects for a more complete presentation. As part of the events accompanying the Trail in October during the mooring of the Polish sailing ship „Dar Młodzieży” in Singapore, that flows around the world in Rejs Niepodległości (The Independence Cruise), a sculpture "A Broken Circle" was installed. The gymnast together with the ship went on his way.

17_Singapur_JJKedziora_Ambasada.jpeg
18_Singapur_JJKedziora_Dar_Mlodziezy.jpg
19_Singapur_JJKedziora_Dar_Mlodziezy.jpg

The Polish Public Art Trail in Singapore is carried out as part of the cooperation of the Art & Balance Foundation and the Institute of Adam Mickiewicz and Singapore International Contemporary Art Society, with the support of LOT Polish Airlines, the Embassy of the Republic of Poland in Singapore and the City of Krakow.

SINGAPUR, Singapur, AMB, eps - EN.jpg
Logo Krakow.jpg
LOT-logo.jpg
LOGO IAM-CULTURE 2016 EN black.jpg
bottom of page