top of page

Wystawa: Balans w naturze - Jerzy "Jotka" Kędziora

Old Westbury Gardens, Long Island, NY

15 czerwca - 20 października 2019 r.

Już w czerwcu artysta, Fundacja oraz Old Westbury Gardens zapraszają na plenerową wystawę rzeźb balansujących do wspaniałych ogrodów i założenia parkowego na Long Island w Nowym Jorku.

OldWestburyGardens_07_Jerzy_Kedziora_Row

Wioślarz. Fot. Bartek Kędziora

Na wystawie zostanie zaprezentowanych ponad trzydzieści prac, co będzie stanowić jedną z najobszerniejszych pokazów Jerzego Kędziory.

Od artysty: Staram się swoje rzeźby prezentować w różnych okolicznościach i przestrzeniach. Konteksty otoczenia są dla mnie bardzo istotne. Szczególnie wyczulony jestem na zbitkę kultury z naturą, rzeźby z żywą przyrodą.

Ponadto, to jakbym dopełniał zastaną florę swoistą, podniebną fauną i bawił nią dodatkowo miłośników przyrody. Old Westbury Gardens, ze swą bogatą i zróżnicowaną strukturą, wodnymi akwenami, naturalnymi szlakami i imponującymi alejami, ciekawymi polanami i założeniami ogrodowymi szczególnie sprzyja takiemu podejściu do tych zagadnień, a wyczuwalny oddech historii tego miejsca ubogaca przesłania tak realizowanej współczesnej rzeźby.

OWG_2.jpg

Photo by Old Westbury Gardens

"Z radością witamy tę wystawę! Naprawdę wierzę, że nasi goście będą cieszyć się eksploracją tych interaktywnych rzeźb na wystawie w naszych pięknych ogrodach" - powiedziała Nancy Costopulos, prezes i dyrektor generalny Old Westbury Gardens. - „Twórczość Jerzego jest wspaniała i pozostawia widzów w zachwycie, gdy rzeźby niezwykle balansują w górze".

Old Westbury Gardens, wpisane do amerykańskiego rejestru miejsc o znaczeniu historycznym, jest dawnym domem potentata metalurgicznego Johna S. Phippsa, jego żony Margarita Grace Phipps i ich czworga dzieci. Wspaniała rezydencja w stylu Karola II, ukończona w 1906 roku przez angielskiego projektanta George'a A. Crawleya, położona jest pośród 200 akrów pięknych ogrodów, parków, lasów, stawów i jezior.

www.oldwestburygardens.org

Wystawa jest wspierana promocyjnie przez 

PCINY logo.jpg.jpg
English

Exhibition: Balance in Nature - Jerzy "Jotka" Kędziora
Old Westbury Gardens, Long Island, NY
June 16 - October 20, 2019

In June, the artist, the Art&Balance Foundation and Old Westbury Gardens invite you to an open-air exhibition of balancing sculptures into magnificent gardens and park on Long Island, NY.

OldWestburyGardens_07_Jerzy_Kedziora_Row

Rower. Photo by Bartek Kędziora

Photo gallery

Over thirty works will be presented at the exhibition, which will be one of the most comprehensive shows of Jerzy Kędziora.

 

From the artist: I try to present my sculptures in different circumstances and spaces. The contexts of the environment are very important to me. I am particularly sensitive to the clusters of culture and nature, sculptures with vivid nature.

In addition, it's as if I would complement the existing flora with the sky-like fauna and would also enjoy nature lovers with it. Old Westbury Gardens, with its rich and diverse structure, water reservoirs, natural routes and impressive avenues, interesting glades and garden assumptions, is particularly conducive to such an approach to these issues, and the perceptible breath of the history of this place enriches the message of contemporary sculpture.

OWG_2.jpg

Photo by Old Westbury Gardens

“We are thrilled to welcome this exhibition! I truly believe our visitors will enjoy exploring these interactive sculptures on display throughout our beautiful Gardens,” said Nancy Costopulos, President and CEO of Old Westbury Gardens. “Jerzy’s artwork is magnificent and leaves spectators in awe as the sculptures remarkably balance from up above. As you look at this kinetic art of tightrope walkers and athletes installed outdoors, these sculptures transform to take on a life of their own in nature.” 

 

Old Westbury Gardens, listed on the National Register of Historic Places, is the former home of John S. Phipps; his wife, Margarita Grace Phipps; and their four children. Completed in 1906 by the English designer George A. Crawley, the magnificent Charles II-style mansion is nestled amid 200 acres of formal gardens, landscaped grounds, woodlands, ponds and lakes. Westbury House is furnished with fine English antiques and decorative arts from the more than 50 years of the family's residence.

www.oldwestburygardens.org

The exhibition is supported by  

PCINY logo.jpg.jpg

Galeria / Gallery:

Photo by Bartek Kędziora

bottom of page