top of page

Wielki sukces!

Jerzy 'Jotka' Kędziora na ARTZUID 2019 w Amsterdamie

17 maja - 15 września 2019 r.

Jerzy 'Jotka' Kędziora pierwszym polskim rzeźbiarzem zaproszonym na Biennale Rzeźby w Amsterdamie!

ARTZUID_08_Open_Space_Fot.B.Kedziora.jpg

Open Space. Fot. Bartek Kędziora

Słynne w świecie sztuki rzeźby balansujące Jerzego Jotki Kędziory można od piątku 17 maja oglądać w Amsterdamie. Tam bowiem otwarto kolejne 6. Biennale Rzeźby ARTZUID 2019. Za sprawą dzieł takich artystów, jak klasycy nowoczesnej rzeźby: Auguste Rodin, Aristide Maillol czy Ceśar, oraz tak głośnych i znaczących obecnie, jak chociażby Barry Flanagan, Jaume Plensa, Joel Shapiro, Jan Fabre, Jean Dubuffet czy Theo Jansen, impreza ta zdobyła wielki prestiż i usadowiła się na najwyższej półce wystawienniczej tej dziedziny sztuki


Dla naszego twórcy to niewątpliwie wielkie wyróżnienie i ogromny sukces. W kilkunastoletniej historii imprezy zdarza się po raz pierwszy zobaczyć dzieła artysty zaproszonego bezpośrednio z Polski. Przy tej okazji holenderska ekspozycja tworzy kolejny, po singapurskiej, most sztuki z krakowską ekspozycją na Kładce oj. Bernatka, o czym w trakcie uroczystości wernisażowych wspominała dyrektor imprezy Cintha van Heeswijck-Veeger, zapraszając jednocześnie do zobaczenia jej bezpośrednio w Krakowie. Dodatkowym smaczkiem wydarzenia może stać się akcja łączenia rzeźb z obu ekspozycji w sposób symultaniczny promieniami słonecznymi wysyłanymi za pomocą małych zwierciadełek, w jakie wyposażone są niektóre obiekty Kędziory.

ARTZUID_13_Opening.jpg
ARTZUID_16_Opening_among_artists.jpg
ARTZUID_17_Opening_among_artists.jpg
ARTZUID_21_With_Cintha_van Heeswijck-Vee

Podczas wernisażu - z Cinthą van Heeswijsck-Veeger, dyrektor Biennale

ARTZUID_22_With_Curator_Michiel_Romeyn.J

Podczas konferencji prasowej - z Michielem Romeynem, jednym z kuratorów Biennale

ARTZUID_14_Opening.jpg
ARTZUID_18_Opening.JPG
ARTZUID_19_Opening.jpg

Rzeźby naszego artysty można zobaczyć w dwóch miejscach biennalowych alej. Wątek sportowy prezentowany jest na placu przed Stadionem Olimpijskim, a para linoskoczków i akrobaci z krzesłami mają osobną pozycję u przecięcia zielonej alei Churchilla i Scheldestraat.

ARTZUID_01_Deep_Plunge_Fot.B.Kedziora.jp

Atleta - Na głęboką wodę. Fot. Bartek Kędziora

ARTZUID_02_Olympic_Square_Fot.B.Kedziora

Atleci - Na głęboką wodę i Nad płotkiem. Fot. Bartek Kędziora

ARTZUID_11_Over_the_Bar_Fot.B.Kedziora.j

Atleta - Nad poprzeczką. Fot. Bartek Kędziora

ARTZUID_10_Before_installation_Fot.B.Ked

Atleta - Na głęboką wodę - przed instalacją. Fot. Bartek Kędziora

ARTZUID_05_Acrobats_Fot.B.Kedziora.jpg

Akrobata z krzesłem II i Duet z krzesłem II. Fot. B. Kędziora

ARTZUID_06_Crossing_Man_II_Fot.B.Kedzior

Przechodzący II i Open Space. Fot. Bartek Kędziora

ARTZUID_07_Crossing_Man_Open_Space_Fot.B

Open Space i Przechodzący II. Fot. Bartek Kędziora

ARTZUID_23_Before_Installation.Fot.B.Ked

Open Space przed instalacją. Fot. Bartek Kędziora

Więcej informacji na stronie Biennale www.artzuid.nl

Podróż i noclegi artysty na Biennale zostały dofinansowane przez Instytut im. Adama Mickiewicza

LOGO IAM-CULTURE 2016 EN black.jpg
English

Great success!

Jerzy 'Jotka' Kędziora at ARTZUID 2019 in Amsterdam

May 17 - September 15, 2019

Jerzy 'Jotka' Kędziora is the first Polish sculptor invited at the Amsterdam Sculpture Biennial!

ARTZUID_08_Open_Space_Fot.B.Kedziora.jpg

Open Space. Photo by Bartek Kędziora

The famous balancing sculptures by Jerzy Jotka Kędziora can be seen in Amsterdam from Friday 17 May. This is where the next 6th ARTZUID Sculpture Biennial 2019 opened. Thanks to the works of artists such as the classics of modern sculpture: Auguste Rodin, Aristide Maillol or Ceśar, and so loud and significant now, like Barry Flanagan, Jaume Plensa, Joel Shapiro, Jan Fabre, Jean Dubuffet or Theo Jansen, this event has gained great prestige and has settled extremely high in this art field

For our creator, it is undoubtedly a great distinction and a huge success. In the several-year history of the event, it is the first time to see the works of an artist invited directly from Poland. On this occasion, the Dutch exhibition creates another, after the Singaporean, bridge of art with a Krakow exhibition on Father Bernatek’s Footbridge, which was mentioned during the opening ceremony by the director of the event Cintha van Heeswijck-Veeger, while inviting her to see her directly in Krakow. An additional taste of the event may be the action of combining sculptures from both exposures in a simultaneous way with sunbeams sent by means of small mirrors, which are equipped with some Kędziora objects.

ARTZUID_13_Opening.jpg
ARTZUID_16_Opening_among_artists.jpg
ARTZUID_17_Opening_among_artists.jpg
ARTZUID_21_With_Cintha_van Heeswijck-Vee

During opening - with Cintha van Heeswijsck-Veeger, the Biennial director

ARTZUID_22_With_Curator_Michiel_Romeyn.J

During press conference - with Michiel Romeyn, one of the Biennial curators

ARTZUID_14_Opening.jpg
ARTZUID_18_Opening.JPG
ARTZUID_19_Opening.jpg

The sculptures of our artist can be seen in two places of the biennial alleys. The sports theme is presented on the square in front of the Olympic Stadium, and the pair of tightrope walkers and acrobats with chairs have a separate position at the intersection of the green alley Churchill and Scheldestraat.

ARTZUID_01_Deep_Plunge_Fot.B.Kedziora.jp

An Athlete - Deep Plunge. Photo by Bartek Kędziora

ARTZUID_02_Olympic_Square_Fot.B.Kedziora

Athletes - Deep Plunge and Over the Hurdle. Photo by Bartek Kędziora

ARTZUID_11_Over_the_Bar_Fot.B.Kedziora.j

An Athlete - Over the Bar. Photo by Bartek Kędziora

ARTZUID_10_Before_installation_Fot.B.Ked

An Athlete - Deep Plunge - before an installation. Photo by Bartek Kędziora

ARTZUID_05_Acrobats_Fot.B.Kedziora.jpg

An Acrobat with Chair II and A Duo with Chair. Photo by Bartek Kędziora

ARTZUID_06_Crossing_Man_II_Fot.B.Kedzior

Crossing Man II i Open Space. Photo by Bartek Kędziora

ARTZUID_07_Crossing_Man_Open_Space_Fot.B

Open Space and Crossing Man II. Photo by Bartek Kędziora

ARTZUID_23_Before_Installation.Fot.B.Ked

Open Space before an installation. Photo by Bartek Kędziora

More information you will find on the Biennial website - www.artzuid.nl

The trip and accommodation of the artist at the Biennial were co-financed by the Adam Mickiewicz Institute.

LOGO IAM-CULTURE 2016 EN black.jpg
bottom of page