top of page

Wystawa Jerzego "Jotki" Kędziory w ramach otwartej galerii 
AILYOS 2021 - Art and Nature - Transformation
Aigle - Leysin - Col des Mosses, Szwajcaria

1 lipca - 24 października 2021 r.

Szwajcarski Region Aigle, Leysin i Col des Mosses organizuje po raz czwarty otwartą galerię AILYOS - Art and Nature. Jerzy Kędziora jest pierwszym polskim artystą zaproszonym do prezentacji swoich rzeźb
w tym festiwalu sztuki plenerowej. Widzowie będą mogli zobaczyć 9 rzeźb balansujących zamontowanych w różnych przestrzeniach - miejskiej, sakralnej, wysoko w górach. Na festiwal złoży się 33 dzieł 28 artystów.

Ailyos_2021_49_Conjurer.jpg

Sztukmistrzyni. Fot. Bartek Kędziora

Od artysty: Ważną aktualnie formą moich działań twórczych jest wystawiennictwo. Do prezentowania mojej sztuki poszukuję nowych obszarów, nowych przestrzeni do jej aranżacji. Jej rys wyróżnieniowy, balansowości, naturalny kinetyzm wynika z oddziaływania na nią naturalnych czynników ją otaczających. Tu miałem okazję skonfrontować swoje prace na tle wspaniałych, wysokich gór, jednocześnie w terenie zurbanizowanym. To ciekawe wyzwanie pod względem instalacyjnym.

To także kolejne doświadczenie w zestawieniu moich poczynań twórczych z osiągnięciami innych artystów w tych samych obszarach wystawienniczych. Zawsze jestem ciekawy reakcji nowego, kulturowo odmiennie ukształtowanego widza-odbiorcy na moją artystyczną wypowiedź. To zawsze ciekawe, dające szerszą refleksję zdarzenie.

Artysta i Fundacja dziękują p. Arkowi Śmigielskiemu za zaangażowanie i pomoc w organizacji wystawy.

English

 

 

Jerzy "Jotka" Kędziora's exhibition as part of the open gallery
AILYOS 2021 - Art and Nature - Transformation
Aigle - Leysin - Col des Mosses, Switzerland
July 1 - October 24, 2021

 

 

The Swiss Region of Aigle, Leysin and Col des Mosses is organizing the open gallery AILYOS - Art and Nature for the fourth time. Jerzy Kędziora is the first Polish artist invited to present his sculptures at this outdoor art festival. Viewers will be able to see 9 balancing sculptures installed in various spaces - urban, sacred, high in the mountains. The festival will consist of 33 works by 28 artists.

From the artist: Exhibiting is an important form of my creative activities at the moment. I am looking for new areas and new spaces to arrange my art. Its distinguishing feature, balance, natural kinetism results from the influence of natural factors surrounding it. Here I had the opportunity to confront my works against the background of magnificent, high mountains, and at the same time in an urbanized area. It is an interesting challenge in terms of installation.

It is also another experience in comparing my creative endeavors with the achievements of other artists in the same exhibition areas. I am always curious about the reaction of a new, culturally shaped viewer-recipient to my artistic statement. It is always an interesting event that gives a broader reflection.

 

The artist and the Foundation would like to thank Mr. Arek Śmigielski for his commitment and help in organizing the exhibition.

Photo

Galeria / Gallery:

Photo by Bartek Kędziora

 

bottom of page